Daugavpils novada dome rīko neapbūvētas zemes vienības nomas tiesību izsoli

AKTUĀLI

 

Informācija par zemes vienībuAtrašanās vietaDemenes pagasts, Daugavpils novads
Kadastra apzīmējums4450 004 0170
Platība, ha1.45
Lietošanas mērķisZeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101)
ApgrūtinājumiNav
Noteiktā nomas maksa, EUR/gadā, bez PVN69.24
Iznomāšanas mērķisLauksaimniecība
Nomas līguma termiņš6 gadi

Izsoles noteikumi Nomas līgums 

Zemnieku tirdziņš