Biroju telpas Naujenes pagastā nomas tiesību izsole

AKTUĀLI

INFORMĀCIJA PAR NOMAS OBJEKTU

Nekustamā īpašuma adrese18.novembra iela 392, Vecstropi, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads
Nomas objekta veidsBiroju ēkas
Kadastra numurs4474 005 0233
Ēku kadastra apzīmējumi un platība, m2Sociālās aprūpes dienas centraar kadastra apzīmējumu 4474 005 0233 001 nedzīvojamā telpa 9.4 m2 platībā, kas atrodas 18.novembra iela 392, Vecstropi, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads.
Galvenais lietošanas veidsBiroju ēkas
Izsoles nosacītā cena (izsoles sākumcena) par objektu mēnesī (bez PVN)EUR 39,86 (trīsdesmit deviņi euro 86 centi)
Izsoles solisEUR 4,00 (četri euro 00 centi)
Iznomāšanas termiņš3 gadi
Zemes nomas maksa1.5% no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28,00 EUR/gadā (bez PVN). Zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”.
Izsoles veidsMutiskā (pirmā)
Termiņš pieteikumu iesniegšanai2024.gada 13.maija līdz 2024.gada 17.maijam plkst.15.00 Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālajā pārvaldē 12.kabinetā (darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.30), Rīgas ielā 2, Daugavpilī, iepriekš samaksājot reģistrācijas maksu vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu sūtot uz e-pastu: izsoles@augsdaugavasnovads.lv   Jautājumos par izsoles gaitu kontaktpersona Sanita Snetkova, tel. 65476827.
Reģistrācijas maksaEUR 5,00 (pieci euro 00 centi), kas jāieskaita Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes, reģ.Nr. 90009117568 norēķinu kontā LV37TREL9807280440200
Izsoles datums, laiks2024.gada 22.maijā plkst.09:30, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, sēžu zālē
IznomātājsNaujenes apvienības pārvalde, reģistrācijas Nr.90000073501, juridiskā adrese Skolas iela 15, Naujene, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5462
Nomas līguma projekts, izsoles noteikumi, pieteikumsVar iepazīties Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālajā pārvaldē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12.kabinetā, mājaslapā www.augsdaugavasnovads.lv, sadaļā Pašvaldība – Sabiedrība - Īpašumi, mājokļi - Izsoles, sludinājumi  - Nomas tiesību izsoles
Nomas objekta apskates vieta un laiksIepriekš vienojoties pa tel.65476841, 20219044 ar Naujenes apvienības pārvaldes vadītāju Ināru Miglāni.
Aicina sievietes uzņēmējas pieteikties starptautiskai lauksaimniecības un pārtikas nozares biznesa atbalsta programmai