Autobusa izsole

Pašvaldība

Līksnas pagasta pārvalde pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošo kustamo mantu – autobusu MERCEDES BENZ 0303 , izlaiduma gads 1988., nobraukums 413692 km. Izsoles noteikumi Autobusa izsoles sākumcena EUR 2600 (Divi tūkstoši seši simti euro 00 centi ), izsoles solis EUR 100 (Viens simts euro 00 centi). Nodrošinājums EUR 260 (Divi simti sešdesmit euro 00 centi) apmērā jāiemaksā bankas kontā Nr.LV53TREL9803590446810 Valsts kase, SWIFT kods: TRELLV22 ar norādi maksājuma uzdevumā „Līksnas pagasta pārvaldes izsolāmās kustamās mantas - autobusa MERCEDES BENZ 0303 nodrošinājums”, līdz izsoles sākumam. Izsole notiks 2016.gada 18. aprīlī plkst.1400 Līksnas pagasta pārvaldes telpās Daugavas ielā 8, Līksnā, , Līksnas pagastā Daugavpils novadā. Piedāvājumi iesniedzami vai sūtāmi pa pastu Līksnas pagasta pārvaldei Daugavas ielā 8 Līksnā Līksnas pagastā Daugavpils novadā , LV-5456. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Līksnas pagasta pārvaldē, Daugavas ielā 8, Līksnā, Līksnas pagastā, Daugavpils novadā, darbdienās no plkst. 9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 16:00, izsoles noteikumi publicēti pašvaldības mājaslapā internetā www.liksna.lv un Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils Novada Vēstis”. Tālruņi uzziņām 65475564; 26590341 Izsolāmā manta apskatāma Daugavpils novada Līksnas pagasta Kalniškos, iepriekš saskaņojot ar pārvaldes autobusa vadītāju Andreju Kupšānu pa tālr. 29551590

PAR SIA „DAUGAVPILS LIDOSTA” PAREDZĒTĀS DARBĪBAS AKCEPTĒŠANU