PAR SIA „DAUGAVPILS LIDOSTA” PAREDZĒTĀS DARBĪBAS AKCEPTĒŠANU

Sabiedrības līdzdalība

Daugavpils novada pašvaldībā ir saņemta un izvērtēta SIA „Daugavpils lidosta”, reģistrācijas Nr. 41503036354, Krišjāņa Valdemāra iela 13—207.kab., Daugavpils, LV-5401, 2016.gada 5. janvāra vēstule Nr. 1/2016 “Par SIA „Daugavpils lidosta” paredzētās darbības „ Lidostas “Daugavpils” attīstība Daugavpils novadā Naujenes pagasta Lociku ciemā” akceptēšanu”, kurā izteikts lūgums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akceptēt SIA „Daugavpils lidosta” paredzēto darbību „ Lidostas “Daugavpils” attīstība Daugavpils novadā Naujenes pagasta Lociku ciemā”.

Ir izvērtēts „ Lidostas “Daugavpils” attīstība Daugavpils novadā Naujenes pagasta Lociku ciemā”  ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un Vides pārraudzības valsts biroja 2015.gada 4.decembra atzinums Nr.11 „Par Daugavpils lidostas attīstības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu”.

Pamatojoties uz augstākminētajiem dokumentiem Daugavpils novada dome 2016.gada 28.janvārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.90 „ Par SIA “Daugavpils lidosta” paredzētās darbības akceptēšanu”.

Ar doto lēmumu var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv sadaļā „Publiskie dokumenti”.

PAZIŅOJUMS PAR DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNA SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSMI DABAS LIEGUMAM „ĻUBASTS”