PAZIŅOJUMS PAR DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNA SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSMI DABAS LIEGUMAM „ĻUBASTS”

Sabiedrības līdzdalība

Īpaši aizsargājamā dabas teritorija – dabas liegums „Ļubasts” atrodas Daugavpils novada Līksnas pagasta teritorijā.
Š.g. 25. janvārī plkst. 15:00 Daugavpils novada pašvaldībā (Daugavpils, Rīgas iela 2) notiks dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme. Dabas aizsardzības plānu izstrādā Daugavpils Universitāte, finansētāji – Latvijas vides aizsardzības fonds un Daugavpils novada Dome. Ar dabas aizsardzības plānu var iepazīties un sniegt priekšlikumus (adresējot: Jolanta Bāra, Daugavpils Universitāte, Parādes iela 1a vai jolanta.bara@biology.lv) laikā no šī gada 11. janvāra līdz 1. februārim Daugavpils novada mājas lapā https://www.daugavpilsnovads.lv/ un Daugavpils Universitātes mājas lapā www.du.lv; Daugavpils novada pašvaldības Attīstības nodaļā (Daugavpils, Rīgas iela 2, 29. kabinets).
Kontaktpersona - Jolanta Bāra, tel. 26465530.

Dabas aizsardzības plāna teksts
1.pielikums Dabas lieguma "Ļubasts" robežapraksts
2.pielikums Dabas lieguma „Ļubasts” robežpunktu koordinātes
3.pielikums Zemes īpašumu formas dabas liegumā „Ļubasts” un teritorijā, kas ar to robežojas
4.pielikums Dabas lieguma "Ļubasts" topogrāfiskā karte
5.pielikums Dabas lieguma "Ļubasts" reljefa karte
6.pielikums Ļubasta ezera apkārtne pirms un pēc meliorācijas darbu veikšanas
7.pielikums Dabas lieguma "Ļubasts" un apkārtējās teritorijas applūduma karte pie 1% PPŪL ūdens līmeņa 93,92 B.S. ar aizsargdambi
8.pielikums Ļubasta ezera aizauguma pakāpe pa gadiem
9.pielikums Dabas lieguma "Ļubasts" ES nozīmes aizsargājamo biotopu karte
10.pielikums Dabas lieguma „Ļubasts” meža augšanas apstākļu tipi
11.pielikums Dabas lieguma "Ļubasts" meža augšanas apstākļu tipi
12.pielikums Dabas lieguma "Lubasts" mežaudzes vecuma sadalījuma karte
13.pielikums Dabas lieguma "Ļubasts" mežaudzes valdošo koku sugu karte
14.pielikums Dabas liegumā "Ļubasts" konstatēto aizsargājamo un citu vērtīgo augu un bezmugurkaulnieku atradņu karte
15.pielikums Dabas liegumā "Ļubasts" konstatēto aizsargājamo un citādi vērtīgo putnu sugu atradņu karte
16.pielikums Dabas lieguma "Ļubasts" apsaimniekošanas pasākumu karte

PAR KOKU CIRŠANU BIĶERNIEKU PAGASTA TERITORIJĀ