PAR KOKU CIRŠANU BIĶERNIEKU PAGASTA TERITORIJĀ

Sabiedrības līdzdalība

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. un 17. punktu un Daugavpils novada domes 2013. gada 30. maija saistošo noteikumu Nr. 10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvajā teritorijā”, Biķernieku pagasta pārvalde organizē publisko apspriešanu par pāraugušo, sasvērušos, vecu, bojātu, kuri krītot stiprā vējā apdraud cilvēku drošību un pagasta kapsētas kapu kopiņas, koku nozāģēšanu.
Sabiedriskās apspriešanas laiki Pantelišķu kapsētā –15. septembrī plkst. 9.00-10.00.

Atbildīgā par kapu apsaimniekošanu Tatjana Aleksejeva.Tālr. 22444663

Sabiedriskās apspriešanas termiņš ir no 2015. gada 01. septembra līdz 21. septembrim.
Lūgums Biķernieku pagasta iedzīvotājiem  noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā sniegt savus priekšlikumus par koku nozāģēšanu, sniedzot savus priekšlikumus rakstiski vai ierodoties personīgi Biķernieku pagasta pārvaldē. Tālrunis 65471503.

На основе 13-ой и 17-ой статей правил Кабинета министров Nr.309 от 2 мая 2012 года «Правила о вырубке деревьев за пределами леса » и на основе обязательного правила Даугавпилсской краевой думы Nr.10  от 30 мая 2013 года «О вырубке деревьев за пределами леса на административной территории Даугавпилсского края» правление Бикерниекской волости организует публичное  обсуждение вопроса  о вырубке  переросших, накренившихся, старых и поврежденных деревьев, которые  падением при сильном ветре могут представлять  угрозу безопасности людей и могилам на волостном кладбище.
Время публичного обсуждения на кладбище Пантелишки Бикерниекской волости – 15 сентября с 9.00 до 10.00 часов.

Ответственная – управляющая кладбищем Татьяна Алексеева, тел. 22444663

Срок публичного обсуждения – с 1 сентября по 21 сентября 2015 года.
Просьба к жителям  Бикерниекской волости в указанное время для публичного обсуждения высказывать свои предложения о вырубке деревьев, и свои  пожелания отправлять  письменно или лично в правление Бикерниекской  волости. Тел. 65471503.