Sociālie pakalpojumi

Aprūpes mājās pakalpojums

Pakalpojums tiek sniegts personām, kuras vecuma vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personīgo aprūpi un kurām nav likumīgo apgādnieku vai tie nodarbinātības vai citu objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību, kā arī bērniem ar invaliditāti vai pieaugušām personām ar funkcionāliem traucējumiem, ja ģimenes locekļi objektīvu apstākļu dēļ nespēj viņiem nodrošināt aprūpi.

Mobilās aprūpes vienības pakalpojums (aprūpes mājās pakalpojums ar specializētu un aprīkotu transportu) tiek sniegts vientuļām pensijas vecuma personām, vientuļām personām ar invaliditāti, personām ārkārtas gadījumos (pēc smagām operācijām, saslimšanām u.c), kuras funkcionālo traucējumu dēļ nespēj patstāvīgi veikt pašaprūpi, dzīvo vienas.

Pakalpojumu  piešķir pamatojoties uz Sociālā dienesta lēmumu.

Asistenta un pavadoņa pakalpojums

Pakalpojums nodrošina personu ar invaliditāti mobilitāti ārpus mājokļa un iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē, kā arī, lai atslogotu personu ar invaliditāti ģimenes locekļus.

 Pakalpojums tiek sniegts:

   * bērniem (5-18 gadi) ar invaliditāti, kuriem Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu     valsts komisija ir izsniegusi atzinumu par īpašās kopšanas nepieciešamību;

   *bērniem (5-18 gadi) ar invaliditāti, kuriem Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts    komisija izsniegusi atzinumu par pavadoņa pakalpojuma nepieciešamību;

   *personām ar I un II invaliditātes grupu ar redzes, kustību, garīga rakstura traucējumiem un ja ir medicīniskās indikācijas transporta pabalsta saņemšanai. 

 Pakalpojumu piešķir saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums pilngadīgām personām institūcijā

Pakalpojumu piešķir pensijas vecuma personām, personām ar invaliditāti un personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, nosakot personas vajadzībām atbilstošāko pakalpojuma sniedzēju.

Pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu pastāvīgu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju gadījumos, kad sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi dzīvesvietā personai nav pietiekami vai neatbilst personas vajadzībām.

Personas vai viņu likumīgie apgādnieki par saņemto pakalpojumu maksā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos noteikto.

Pakalpojumu piešķir pamatojoties uz Sociālā dienesta lēmumu.

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam institūcijā (sociālā atbalsta un aprūpes centrs “Avots”)

Pakalpojums tiek sniegts, lai bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušiem bērnam nodrošinātu pastāvīgu uzturēšanos, ja bērna aprūpi un audzināšanu nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa.

Pakalpojums ietver diennakts uzturēšanos un tuvinot iestādes vidi ģimeniskai videi, nodrošina bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem un jauniešiem vispusīgu attīstību, audzināšanu, izglītošanu, patstāvīgas dzīves iemaņu apgūšanu, diennakts aprūpi, sociālo rehabilitāciju, veicina bērna un ģimenes atkalapvienošanos vai jaunas ģimenes iegūšanu, sniedz atbalstu klientiem, nokļuvušiem krīzes situācijā, sniedz sociālo rehabilitāciju bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem (fiziska rakstura un garīga rakstura) un viņu likumiskajiem pārstāvjiem.

Pakalpojumu piešķir pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu.

Psihologa pakalpojums

 Pakalpojums nodrošina personām iespēju saņemt individuālas un ģimenes psihologa konsultācijas ar mērķi stabilizēt klienta psihoemocionālo stāvokli, uzlabot un attīstīt noteiktas prasmes, spējas, sniegt nepieciešamo psiholoģisko atbalstu un virzienu personas problēmu risināšanai, savstarpējo attiecību ģimenē un ārpus tās uzlabošanai un stiprināšanai, kā arī psiholoģiskās izpētes veikšanu dažāda vecuma grupās.

 Tiesības saņemt psihologa pakalpojumu ir ģimenēm, personām un personu grupām, kurām nepieciešama psiholoģiskā palīdzība un atbalsts.

 Personu vai ģimeni uz konsultācijām var nosūtīt institūcijas, kas pārstāv bērnu un ģimenes intereses, Dienesta sociālais darbinieks.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām

Pakalpojums tiek sniegts bērnam, kurš ir prettiesisku darbību – noziedzīga nodarījuma, ekspluatācijas, seksuālās izmantošanas, vardarbības vai jebkādas citas nelikumīgas, cietsirdīgas vai cieņu aizskarošas darbības – upuris, lai viņš atgūtu fizisko un psihisko veselību un integrētos sabiedrībā.

Pakalpojumu piešķir saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums pilngadīgam personām sociālās rehabilitācijas institūcijā

Pakalpojums ietver sociālās rehabilitācijas kursu ar diennakts uzturēšanos, speciālistu konsultācijām, un citus rehabilitācijas pakalpojumus atbilstoši personas individuālajam sociālās rehabilitācijas plānam.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu ir tiesīgas saņemt:

*personas ar funkcionāliem traucējumiem darbspējas vecumā, ja funkcionālie traucējumi atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem;

*  likuma „Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā   režīmā cietušajiem” 2. un 4.pantā minētās personas;

*Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu aizsardzības likuma 15.pantā minētās personas.

Pakalpojumu piešķir saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

Dienas aprūpes centra pakalpojums pensionāriem un personām ar invaliditāti

Pakalpojums tiek sniegts pensionāriem un personām ar invaliditāti sociālo funkcionēšanās spēju uzlabošanai un uzturēšanai, sociālo prasmju attīstīšanai, izglītošanai, brīvā laika pavadīšanai un   personu integrācijai sabiedrībā.

Pakalpojumu  piešķir pamatojoties uz Sociālā dienesta lēmumu.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem ar funkcionāliem    traucējumiem

Pakalpojums tiek sniegts bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem (fiziska  un garīga rakstura) vecumā līdz 18 gadiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un šo bērnu likumiskiem pārstāvjiem, kuriem Sociālais dienests izsniedzis norīkojumu pakalpojuma saņemšanai.

Pakalpojums ietver fiziskās un intelektuālās attīstības veicināšanu, pašaprūpes iemaņu apguvi un izmantošanu, nodarbošanos un atpūtu atbilstoši bērna psihiskās un fiziskās attīstības līmenim, dzīvei nepieciešamo zināšanu, prasmju un iemaņu apguvi.

Pakalpojumu piešķir pamatojoties uz Sociālā dienesta lēmumu.

Krīzes centra pakalpojums

 Pakalpojumus tiek sniegts personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām, kuru iepriekšējā dzīvesvieta bijusi deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, nodrošinot diennakts uzturēšanos, personiskās higiēnas iespējas, sociālo rehabilitāciju un sociālā darbinieka konsultācijas.

Pakalpojumu piešķir pamatojoties uz Sociālā dienesta lēmumu.

 Specializētās darbnīcas pakalpojums personām ar funkcionāliem traucējumiem

Pakalpojums tiek sniegts personām ar funkcionāliem traucējumiem,  kur tiek nodrošināts  speciālistu atbalsts, darba iemaņu apguve, individuālās vai grupu nodarbības, prasmes veicinošas aktivitātes ,brīvā laika pavadīšana.

Pakalpojumu piešķir pamatojoties uz Sociālā dienesta lēmumu.

Grupu dzīvokļa pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem

Pakalpojums nodrošina mājokli un individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā un, ja nepieciešams, sociālo aprūpi personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Pakalpojumu piešķir pamatojoties uz Sociālā dienesta lēmumu.

Specializētā transporta pakalpojums

Pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu specializētā transporta pakalpojumus personām ar smagiem kustību traucējumiem nokļūšanai uz ārstniecības iestādi, aprūpes institūciju, valsts un pašvaldības iestādēm.

Pakalpojumu piešķir:

*personām, kurām ir piešķirta invaliditāte, bet nesaņem valsts transporta kompensācijas pabalstu, nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku vai arī apgādnieki objektīvu apstākļu dēļ nespēj nodrošināt personai atbalstu, ir apgrūtināta pārvietošanās ar sabiedrisko transportu un ienākumi mēnesī nepārsniedz valstī noteikto minimālā ienākuma slieksni ;

*personām, kurām ir veselības funkcionālie traucējumi, bet nav piešķirta invaliditāte, nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku vai arī apgādnieki objektīvu apstākļu dēļ nespēj nodrošināt personai atbalstu, ir apgrūtināta pārvietošanās ar sabiedrisko transportu un ienākumi mēnesī nepārsniedz valstī noteikto minimālā ienākuma slieksni;

*personām, kuras nonākušas krīzes situācijā.

Pakalpojumu piešķir pamatojoties uz sociālā darbinieka atzinumu.      

Ģimenes asistenta pakalpojums

Pakalpojums nodrošina atbalstu ģimenei (personai), kurai ar  sociālā darbinieka  izvērtējumu ir konstatēts sociālo prasmju trūkums bērnu audzināšanā un aprūpē, mājsaimniecības vadīšanā, sadzīves organizēšanā, saskaņā ar individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu.

Pakalpojumu piešķir pamatojoties uz Sociālā dienesta lēmumu.

Higiēnas pakalpojumi

Pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu personu vajadzību pēc personīgās higiēnas, veicinot personas socializēšanos un integrāciju sabiedrībā, kas ietver veļas mazgāšanas pakalpojumu, dušas un pirts pakalpojumus (Ilūkstē), pirts pakalpojumus (Naujenes pagasta, Vecstropos)