Sieviešu vokālie ansambļi

Ilūkstes Kultūras un mākslas centra sieviešu vokālais ansamblis „Lilijas”

Vadītāja: Lilija Kuciņa
Tālr.: 29368657

Vokālais ansamblis tika izveidots 2000. gadā. Kolektīva misija: Dziedāt ar prieku, lai vairotu prieku, pilnveidot attīstīt savas prasmes , radoši un atraktīvi izpausties savā varēšanā. Kā pirmie ar ansambli iepazinās Pilskalnes pagasta pensionāri, tad arī pagasta zemnieki. Bet jau 2001. gadā par ansambli uzzināja arī Rīgā, kur notika tūrisma sezonas atklāšana, Daugavas krasta atpūtas kompleksā „Lido”. 

Vislielākie izaicinājumi un meistarības pārbaudījumi kolektīvam ir skates, kuras rīkoja Daugavpils rajona padome līdz 2008. gadam, vēlāk Ilūkstes novada kultūras centrs. 2003. gadā aizsākās Ilūkstes novada svētku svinēšanas tradīcija un arī šos svētkus skanīgākus darīja „Lillija”. 2005. gadā ansamblis svin Pilskalnes 455 gadu jubileju un savu kolektīva 5 gadu pastāvēšanu. Kolektīvs savu darbu pilnveido tiekoties ar citiem kolektīviem dažādos festivālos, vokālo ansambļu saietos. Vislabāk kolektīvam patika sevi apliecināt vokālo ansambļu saietā „Aprīļa pilieni” Bebrenes kultūras namā, tur tika rasti jauni, pozitīvi impulsi un draudzīgi kontakti. 

2007. gada 5. aprīlī Pilskalnes pagasta kultūras nams (atpūtas bāze „Dubezers”) tiek reorganizēts un tā funkcijas nodotas Ilūkstes kultūras centram. Tā rezultātā kolektīva darbība notiek Ilūkstes kultūras centrā. 2010. gada novembrī vokālais ansamblis „Lilija” svinēja sava radošā darba 10 gadu jubileju.

Kolektīvs līdz 2010. gadam ir piedalījies dažādos kultūras pasākumos  Daugavpils rajonā, Jēkabpils rajonā, Krāslavas rajonā, Talsu rajonā, Ilūkstes novadā. 2011. gada sākumā gandrīz pilnībā nomainās ansambļa sastāvs. Tas turpina mainīties un papildināties arī vēlākajos gados. 2018. gada 2. jūnijā ansamblis piedalās "Sēlija Rotā" svētkos Neretā. Ansambļa dalībnieces ir drosmīgas, uzņēmīgas, radošas un  ar lielu vēlmi dziedāt. Dziesmu izvēle ir plaša, bet ansamblis „Lilija” katru izvēlēto dziesmu izauklē savās domās ar sirds siltumu apmīļo un palaiž kā putnu, lai lido pie Ilūkstes un novada klausītājiem. Ansambļa repertuārā populāras latviešu estrādes dziesmas, dziesmas ar kurām vispirms tiek iepazīstināti Ilūkstes novada klausītāji.

Kolektīvu no tā izveidošanas līdz šim laikam vada Lilija Kuciņa.

2023. gadā sieviešu vokālais ansamblis “Lilijas” piedalījās:

  • Latvijas republikas neatkarības atjaunošanas diena;
  • Jāņu pasākums Ilūkstē;
  • Senjoru dienai veltīts pasākums;
  • Latvijas republikas proklamēšanas dienai veltīts pasākums.

Kalkūnes pagasta sieviešu vokālais ansamblis „Pērles”

Vadītāja: Brigita Madelāne
Tālr.: 29528218
e-pasts: brigi@inbox.lv; kultura@kalkuni.lv

Sieviešu vokālais ansamblis “PĒRLES” ir izveidots 2012. gadā un visus šos gadus klausītājus ir priecējis ar dažādu darbu klāstu, ir saņemti laba līmeņa novērtējumi vokālo ansambļu skatēs novadā. Aktīvi piedalās  pagasta un  novada rīkotajos pasākumos. Labprāt dodas uzstāties arī uz citiem novadiem un pilsētām. Repertuārs ir daudzveidīgs, kas tiek pielāgots katram dzīves gadījumam.

Darbības misija: ar savu dziedāšanu iepriecināt klausītājus Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas novadā un arī ārpus sava novada robežām, kā arī vokālo ansambļu muzicēšanas tradīciju saglabāšana un tālākā attīstība.


Sabiedriskā centra „Laucesa” sieviešu vokālais ansamblis ”Prieks”

Vadītāja: Inna Kralika
Tālr.: 28346215
e-pasts: inna82@inbox.lv

Darbības misija: nodrošināt vokālo ansambļu muzicēšanas tradīciju tālāk attīstību, veicināt vokālo ansambļu māksliniecisko un profesionālās meistarības izaugsmi. Sekmēt vokālo ansambļu repertuāra paplašināšanu.

Kolektīvs darbojas kopš 1. maija 2004. gada. Ansamblis piedalās koncertos pagastā un novadā.

2023. gadā kolektīvs piedalījās Sabiedriskā centra rīkotajos pasākumos: “Atvadas no ziemas”, “Saulīt mana siltākā, Mamiņ mana mīļākā”, “Klāt kartupeļu laiks”, Senioru ballē un koncertā “Vēlēsim Latvijai gaišāko nākotni”, kas notika Laucesas Kultūras namā.

Kolektīvs piedalījās arī XVIII Latgales novadu senioru Dziesmu un deju festivalā Rugājos, Balvu  novadā un vokālo ansambļu koncertā “Šūpojamies dziesmā’2023”, Silenes Kultūras namā.

Repertuārs ir daudzveidīgs, kas tiek pielāgots katram dzīves gadījumam. Katrā dziesmā tiek ielikts dalībnieču sirds siltums un mīlestība uz dziesmu.

Piedāvātais repertuārs ir daudzveidīgs gan valodu ziņā - latviešu, latgaļu, krievu, poļu, ukraiņu,  gan dziesmu tematikas ziņā.

Mēģinājumi notiek trešdienās no plkst. 13.30


Līksnas pagasta kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis „Elēģija”

Vadītāja: Liene Kapača,

Tālr. 22377966
e-pasts: lienezepa@gmail.com

Darbības misija: ar savu dziedāšanu iepriecināt klausītājus Līksnas pagastā, Augšdaugavas novadā un arī ārpus sava novada robežām, kā arī vokālo ansambļu muzicēšanas tradīciju saglabāšana un tālākā attīstība.

Sieviešu vokālais ansamblis “Elēģija” ir izveidots 2002. gadā un visus šos gadus klausītājus ir priecējis ar dažādu darbu klāstu, kā arī tajā tiek iekļauti darbi a capella, veicinot to tradīcijas ilgtspējību un ir saņemti augsta līmeņa novērtējumi, gan vokālo ansambļu skatēs reģionā, gan Latvijas vokālo ansambļu konkursos.

Raksturojot ansambļa „Elēģija” dalībnieces – vienpadsmit enerģijas pārpilnas, apveltītas ar labu humora izjūtu un māku priecāties. Tādēļ brīžos, kad sanāk kopā, lai svinētu svētkus, skan smiekli, birst asprātības un, protams, skan dziesmas!

2023. gadā sieviešu vokālais ansamblis "Elēģija" piedalījās:

•              Līksnas pagasta uzņēmēju un zemnieku pasākums “Pirmajam asnam un pumpuram zaļam”;

•              Tautas mākslas festivāls "Augšdaugava 2023”;

•              Pēcpusdiena Līksnas pagasta senioriem un personām ar īpašām vajadzībām “Rudens krāsaino lapu virpulī”;

•              Latvijas Republikas 105. gadadienai veltīts svētku koncerts “Un par visu dārgāka man tēvuzeme”;

•              Adventes koncerts Ilūkstes KC “Iededz gaismu sirdī”


Nīcgales pagasta Tautas nama sieviešu vokālais ansamblis „Dzirkstelītes”

Vadītāja: Žaneta Gasjaņeca
Tālr.: 28853445
e-pasts: zanneta11@inbox.lv

Nīcgales pagasta Tautas nama sieviešu vokālais ansamblis ,,Dzirkstelītes” savu darbību sāka 2004. gada septembrī. Pa šo laiku ir nomainījušies vairāki vadītāji, bet visilgāk kolektīvu vada Žaneta Gasjaņeca.

Ansamblis piedalās visās rīkotajās novada un arī reģionālajās skatēs. Gatavojoties XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkiem piedalījās Augšdaugavas novada rīkotajā skatē, kur ieguva pirmo pakāpi un kolektīvs tika izvirzīts uz Latgales novada reģionālo skati, kur ieguva pirmo pakāpi. Aktīvi piedalās  pagasta un novada rīkotajos pasākumos. Piedalījās Tautas mākslas festivālā “Augšdaugava – 2023” Daugavas lokos. Labprāt dodas uzstāties arī uz citiem novadiem.

Repertuārs ir daudzveidīgs, kas tiek pielāgots katram dzīves gadījumam. Katrā dziesmā tiek ielikts dalībnieču sirds siltums un mīlestība uz dziesmu.

Mēģinājumi notiek:

  • piektdien - 13.00
  • svētdien - 14.00

Silenes kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Līgaviņas”

Vadītāja: Inna Kralika
Tālr.: 28346215
e-pasts: inna82@inbox.lv

Kolektīvs izveidots 2004. g. Sieviešu vokālajā ansamblī “Līgaviņas” ir 7 dalībnieces. Repertuārā ir dažādu tautu dziesmas. Ansamblis piedalās visos vietējos un reģionālajos pasākumos, konkursos un festivālos. Vokālais ansamblis “Līgaviņas” piedalās novada rīkotajās skatēs, reģionālajās skatēs, mazākumtautību kolektīvu festivālos, kā arī XXVI Vispārējos Dziesmu un deju svētkos Rīgā. Kolektīvs cenšas radīt brīnišķīgu koncerta atmosfēru, ievērojot tradīcijas un tematiskos svētkus.


Subates kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis „Sonāte”

Vadītāja: Gunta Radzoba
Tālr.: 27150854
e-pasts: gunta.okmane@augsdaugavasnovads.lv

Sieviešu  vokālais  ansamblis “Sonāte” dibināts 1999.gadā.

Kolektīvs regulāri piedalās  gan novada, gan reģionālajās vokālo ansambļu skatēs. 2018.gadā reģionālajā skatē  ieguva II pakāpi. Kolektīva repertuārā: popmūzika, estrādes mūzika, tautasdziesmas. Dziesmas tiek izpildītas  dažādās valodās. Kolektīvs  dzied arī garīgās dziesmas-piedalās Svētajās Misēs Subates Romas katoļu baznīcā. Vokālais ansamblis koncertē vietējos un novada pasākumos, ir sadraudzība ar Lietuvas pierobežas kultūras namiem, kā arī Stelpes Kultūras namu.

2023.gadā piedalījās Tautas mākslas festivālā “Augšdaugava”  Naujenes pagastā, Stendera dienas pasākumā  Eglaines pagastā, Līksnas Valsts svētku sarīkojumā , Subates pilsētas pasākumos visa gada garumā. 

Kolektīva mēģinājumi notiek Subates Kultūras nama telpās pirmdienās 17.30 - 19.00 un ceturtdienās 19.00 - 20.00.

Kolektīvs labprāt uzņems jaunus dalībniekus.


Višķu pagasta Kultūras centra sieviešu vokālais ansamblis „Koransa”

Vadītāja: Sandis Ulpe
Tālr.: 27170510
e-pasts: kultura@viski.lv