Decentralizēto kanalizāciju reģistrācija

AUGŠDAUGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA AICINA IEDZIVOTĀJUS UN UZŅĒMĒJUS REĢISTRĒT DECENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS!

Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija, pamatojoties uz  2022.gada 26.maija saistošiem noteikumiem Nr.47 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Augšdaugavas novadā”, veic decentralizēto  kanalizācijas sistēmu reģistrāciju.     

Normatīvie akti, kas nosaka decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrāciju:

Kam ir pienākums reģistrēt decentralizēto kanalizācijas sistēmu?

Saskaņā ar iepriekš minētajiem normatīvajiem aktiem pienākums reģistrēt decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā attiecas uz tām fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašumā vai valdījumā ir šādas decentralizētās kanalizācijas sistēmas:

 • rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kurās attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī;
 • septiķis – rūpnieciski ražota vai individuāli izgatavota tvertne ar divām vai vairākām kamerām, kur notekūdeņi pēc septiķa tiek novadīti vidē caur speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu (filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts grants filtriem, filtrācijas grāvjiem vai akām);
 • notekūdeņu krājtvertnes – jebkurš hermētisks rezervuārs, nosēdaka vai izsmeļamā bedre, kurās uzkrājas neattīrīti  vai daļēji attīrīti notekūdeņi, fekālijas, septisko tvertņu dūņas.

Reģistrā ir jāreģistrē decentralizēto kanalizācijas sistēmas īpašumi no šādām Augšdaugavas novada pašvaldības teritorijām:

 • Ilūkstes pilsēta;
 • Subates pilsēta;
 • Ambeļi;
 • Bebrene;
 • Biķernieki; 
 • Demenes, Kumbuļu, Jāņuciems un Zemgales ciems;
 • Dubna;
 • Dviete;
 • Eglaines un Baltmuižas ciems;
 • Kalkūnes, Muitas un Randenes ciems;
 • Kalupe;
 • Laucesas un Mirnija ciems;
 • Līksna;
 • Maļinova;
 • Medumi;
 • Kraujas, Lociku,  Naujenes, Stropu un Vecstropu ciems;
 • Nīcgale;
 • Pilskalne;
 • Saliena;
 • Silenes un Skrudalienas ciems;
 • Svente;
 • Šedere;
 • Tabores, Maļutki un Sadnieku ciems;
 • Vabole;
 • Červonka;
 • Špoģu, Vīgantu, Višķu un Višķu tehnikuma ciems.

Kāds dokuments jāiesniedz, lai reģistrētu decentralizēto kanalizācijas sistēmu?

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai tiesiskā valdītājam (turpmāk - īpašnieks) jāiesniedz Augšdaugavas novada pašvaldības centrālai administrācijai, kas ir reģistra uzturētājs, pirmreizējo Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu (turpmāk – Apliecinājums) saskaņā ar paraugu.

Apliecinājuma forma drukātā veida ir pieejama Inženiertehniskā nodaļā (17.kabinets,  Rīgas iela 2, Daugavpilī, tālr. 65476812) un Augšdaugavas novada pilsētu administrācijās un pagastu pārvaldēs. 

Aizpildītu apliecinājumu var iesniegt personīgi Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācijā, nosūtot pa pastu uz adresi: Rīgas ielā 2, Daugavpils, LV-5101, vai arī elektroniski uz e-pastu: pasts@augsdaugavasnovads.lv, ja tas ir sagatavots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.     

Kas notiks pēc dokumentu iesniegšanas?

Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija mēneša laikā pēc decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka apliecinājuma saņemšanas nosūta tam pa pastu vai elektroniski paziņojumu par reģistrāciju, norādot reģistrācijas numuru un datumu, kurā decentralizētā kanalizācijas sistēma ir iekļauta reģistrā. Paziņojumā tiks norādīts arī minimālais biežums notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētas kanalizācijas sistēmas, kas īpašniekam būs jāievēro sistēmas turpmākā apsaimniekošanā.

Gadījumā, ja apliecinājuma veidne aizpildīta neatbilstoši vai konstatētas citas neatbilstības, īpašniekam vai valdītājam tiks nosūtītā vēstule ar lūgumu iesniegt trūkstošo (papildus) informāciju un/vai dokumentus. Gadījumā, ja 30 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija  nesaņem trūkstošo informāciju un/vai dokumentus, tad iesniegtie dokumenti tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks novērš vēstulē norādītās nepilnības un atkārtoti iesniedz apliecinājumu decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijai.

Ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas tehniskie dati nav zināmi?

Iespējams, ir situācijas, kad nav zināms decentralizētās kanalizācijas sistēmas tips, krājtvertnes tilpums, īpašniekam nav iekārtas ražotāja tehniskās dokumentācijas u.tml. Atbilstoši MK noteikumiem Nr.384, īpašniekiem, kuru rīcībā nav iekārtas ražotāja tehniskās dokumentācijas, jāorganizē atbilstoši sertificēta ūdensapgādes un kanalizācijas nozares speciālista apsekojums šādai decentralizētajai kanalizācijas sistēmai, kurš izsniegs decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam apliecinājumu par iekārtas tehnisko stāvokli un norādījumus tās ekspluatācijai (informāciju par sertificētiem speciālistiem var atrast vietnes bis.gov.lv sadaļā “būvspeciālistu reģistrs”).

Ja iekārtas tehniskais stāvoklis neatbilst šo noteikumu un normatīvo aktu prasībām par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam, ja nepieciešams, būs jāveic sistēmas pārbūve vai jaunas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izbūve vai uzstādīšana.

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāju pienākumi un prasības  decentralizētās kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanai:

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks:

 • atbild par decentralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatāciju atbilstoši vides aizsardzības, MK noteikumu Nr. 384 un pašvaldības Saistošo noteikumu prasībām;
 • nodrošina radīto notekūdeņu uzkrāšanu vai attīrīšanu ekspluatācijā nodotajā decentralizētajā kanalizācijas sistēmā;
 • par saviem līdzekļiem nodrošina attiecīgās sistēmas apkopi un remontu;
 • ja nekustamajā īpašumā tiek ekspluatētas rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī, īpašnieks papildus nodrošina:
 • ka notekūdeņu attīrīšanas iekārtām ir normatīvajos aktos noteiktie atbilstību apliecinošie dokumenti, to ekspluatācija notiek atbilstoši ražotāja tehniskajai dokumentācijai, iekārtā esošās dūņas ir aktīvas un nav tādu apstākļu, kas pasliktinātu notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti un izplūstošo notekūdeņu sastāvu;
 • nodrošina, lai reizi gadā (ja ražotāja, būvnieka vai atbilstoša komersanta izsniegtajā tehniskajā dokumentācijā nav noteikts citādi) tiek veikta notekūdeņu attīrīšanas iekārtas tehniskā apkope un apkopi veic atbilstošs komersants, kas specializējies šādu darbu izpildē;
 • ja iekārtas ekspluatācijas laikā konstatēts avārijas stāvoklis, pēc avārijas seku novēršanas tiek veikta iekārtas ārpuskārtas apkope;
 • līdz kārtējā gada 1.aprīlim iesniegt Daugavpils novada domes Komunālās saimniecības nodaļai atbilstoša komersanta rakstveida apliecinājuma kopiju par veikto decentralizētās kanalizācijas sistēmas tehnisko apkopi, par tās tehnisko stāvokli un turpmākajiem norādījumiem tās ekspluatācijā.
 • ja nekustamajā īpašumā tiek ekspluatēts notekūdeņu septiķis, īpašnieks papildus nodrošina:
 • ka notekūdeņi no septiķa tiek novadīti vidē tikai caur speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu – filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts-grants filtriem, filtrācijas grāvjiem un akām, niedru laukiem;
 • septiķa savākto nosēdumu regulāru nodošanu asenizatoram atbilstoši pašvaldības Saistošos noteikumos noteiktajam minimālajam izvešanas biežumam.
 • ja nekustamajā īpašumā tiek ekspluatēta notekūdeņu krājtvertne, īpašnieks papildus nodrošina:
 • ka krājtvertne ir hermētiska, lai nepieļautu notekūdeņu noplūšanu, iztecēšanu vai iesūkšanos grunts slāņos, kā arī nepatīkamo smaku izplatīšanos vidē;
 • krājtvertnē savākto notekūdeņu regulāru nodošanu asenizatoram atbilstoši pašvaldības Saistošos noteikumos noteiktajam minimālajam izvešanas biežumam.
 • segt izmaksas pašvaldības kontroles institūcijai, kas saistītas ar notekūdeņu paraugu analīžu veikšanu, ja uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzēs tiek konstatētas vielas, kuras neatbilst pašvaldības saistošajos noteikumos par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību noteiktajām piesārņojošo vielu koncentrācijām, pēc to faktiskajām izmaksām, saskaņā ar izrakstīto rēķinu;
 • nodrošina pašvaldības kontroles institūcijas pilnvarotam pārstāvim piekļuvi decentralizētajai kanalizācijas sistēmai tās tehniskā nodrošinājuma un ekspluatācijas prasību ievērošanas kontrolei un tās darbības pārbaudei;
 • uzrādīt pašvaldības kontroles institūcijai decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu pierādošus dokumentus. Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu pierādošu dokumentu var kalpot noslēgts līgums par decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu nodošanu attīrīšanai vai decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošs attaisnojuma dokuments, kurā uzrādīta pakalpojumu sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojumu sniegšanas datums un pakalpojumu sniedzēja rekvizīti.
 • nodrošina, ka asenizatoram nodotie notekūdeņi atbilst normatīvajiem aktiem par kanalizācijas būvēm, kā arī pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību.

Papildus informāciju par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju var saņemt Inženiertehniskajā nodaļā: