Asenizatoru reģistrs

AUGŠDAUGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ASENIZATORU REĢISTRS

Saskaņā ar Augšdaugavas novada pašvaldības 2022. gada 26. maijā saistošajiem noteikumiem Nr. 47 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Augšdaugavas novadā”, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija publicē pašvaldībā reģistrētos asenizatorus, kas sniedz pakalpojumus Augšdaugavas  novada teritorijā: 

 Asenizatora nosaukumsReģistrācijas numurs, juridiskā adrese un kontaktinformācijaSavākto notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanas vietaReģistrācijas datumsReģistrācijas anulēšanas datums Pakalpojuma sniegšanas teritorija
SIA “DUBIKI”41503028323, “Červonka 1”, Vecsalienas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465, tālr. 26499013, 29411490SIA “Daugavpils ūdens” kanalizācijas attīrīšanas iekārtas31.01.2020. SIA “Dubiki” ražošanas teritorija
SIA “Green Clean”41503055529, Stiklu iela 12g, Daugavpils, LV-5404, tālr. 20055600, 27442298, e-pasts: greencleand@inbox.lvSIA “Daugavpils ūdens” kanalizācijas attīrīšanas iekārtas19.08.2020. Augšdaugavas novada teritorijā
SIA “Naujenes pakalpojumu serviss”4150308685, Daugavas iela 29a, Krauja, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads, tālr. 29159384, e-pasts: sia_nps@inbox.lvSIA “Naujenes pakalpojumu serviss” attīrīšanas iekārtas04.11.2021. Biķernieku, Maļinovas un Naujenes pagasts
SIA “ORNAMENTS”LV41503003743
Jelgavas iela 21, Ilūkste, Augšdaugavas novads,
Tālr. 65462157,
e-pasts; ornaments@ilukste.lv
SIA “Ornaments”  attīrīšanas iekārtas09.09.2022.Augšdaugavas novada teritorija

PAR ASENIZATORU REĢISTRĀCIJU AUGŠDAUGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ

Saskaņā ar 2022. gada 26. maija saistošiem noteikumiem Nr.47 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Augšdaugavas novadā” asenizators, kurš vēlas sniegt decentralizēto kanalizāciju asenizatora pakalpojumus Augšdaugavas novada teritorijā ir jāreģistrējas Augšdaugavas novada pašvaldībā.  

Kādi dokumenti jāiesniedz asenizatora reģistrācijai?

Asenizatora reģistrācijai jāiesniedz šādi dokumenti:

 1. Rakstveida reģistrācijas iesniegumu asenizācijas pakalpojumu sniegšanai
 2. Iesniegumam jāpievieno šādu rakstveida informāciju:
 • dokuments, kas apliecina tiesības veikt kravas autopārvadājumus vai pašpārvadājumus Latvijas Republikas teritorijā, izņemot, ja pakalpojums tiks sniegts ar traktortehniku, izmantojot asenizācijas mucu;
 • dokuments, kas apliecina ka iesnieguma iesniegšanas dienā asenizatoram Latvijā nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
 • dokuments, kas apliecina ka ir noslēgts līgums ar pašvaldības norādīto notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) vai specializēto notekūdeņu pieņemšanas vietu īpašnieku/-iem. Dokuments nav vajadzīgs ja vien konkrētais asenizators vienlaikus nav arī centralizētās kanalizācijas sistēmas speciāli izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieks, valdītājs vai turētājs.

Kur jāiesniedz dokumenti asenizatora reģistrācijai?

Reģistrācijas iesniegumu asenizācijas pakalpojumu sniegšanai asenizators var iesniegt:

 • personīgi Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācijā,  Rīgas ielā 2, Daugavpils, 20 kabinets;
 • pa pastu uz adresi Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401;
 • elektroniski uz adresi pasts@augšdaugavasnovads.lv  normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.

Kas notiks pēc dokumentu iesniegšanas?

Asenizatora reģistrācijas iesniegums  tiek izskatīts 15 darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Iesniegums tiek uzskatīts par saņemtu ar brīdi, kad ir iesniegti visi norādītie nepieciešamie dokumenti.

Lai veiktu reģistrāciju, pašvaldības administrācija pārbauda iesniegto informāciju un pārliecinās par:

 • Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra piešķirtajiem asenizatora reģistrācijas datiem, ja asenizators ir juridiska persona;
 • Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā datu bāzē reģistrētajiem datiem par ienākuma nodokļa maksātājiem, ja asenizators ir fiziska persona.

Asenizatoram ir tiesības pašam iegūt un iesniegt pašvaldības administrācijai minētas informācijas apliecinošus dokumentus.

Pašvaldības administrācija 3 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas publicē pašvaldības tīmekļa vietnē informāciju par asenizatora reģistrāciju normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. Reģistrācijas neveikšanas gadījumā pašvaldības administrācija nosūta rakstveida informāciju asenizatoram par trūkumiem, kas konstatēti reģistrācijas iesnieguma asenizācijas pakalpojumu sniegšanai izskatīšanas gaitā, un norāda to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja trūkumi netiek novērsti norādītajā termiņā, asenizatora reģistrācijas iesniegums asenizācijas pakalpojumu sniegšanai tiek uzskatīts par neiesniegtu un saņemtie dokumenti tiek atgriezti asenizatoram.

Gadījumā, ja decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus nodrošina pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, par šo faktu reģistrā tiek veikts atbilstošs ieraksts.

Kādas prasības ir izvirzītas asenizatoram?

Asenizatoram, kurš apņemas sniegt decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus Augšdaugavas novada teritorijā ir jābilst šādam prasībām:  

 1. ir reģistrējies Augšdaugavas novada pašvaldībā;
 2. nodrošina decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas attaisnojošos dokumentus atbilstoši MK noteikumos Nr. 384 un  Saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām un to izsniegšanu decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem vai valdītājiem;
 3. veic Augšdaugavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un nosēdumu, kā arī dūņu apjoma uzskaiti;
 4. pārvada decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savāktos notekūdeņus ar šim nolūkam paredzētu specializētu transportlīdzekli;
 5. ir noslēdzis rakstveida līgumu ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) vai specializēto notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku par decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un/vai nosēdumu novadīšanu un attīrīšanu. Minēto līgumu neslēdz, ja konkrētais asenizators vienlaikus ir arī centralizētās kanalizācijas sistēmas speciāli izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieks, valdītājs vai turētājs;
 6. nodrošina visu nepieciešamo pasākumu un darbību veikšanu, lai nepieļautu centralizētās kanalizācijas sistēmas aizsērējumu decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu novadīšanas rezultātā;
 7. nodrošina visu nepieciešamo pasākumu un darbību veikšanu, lai nepieļautu bīstamo atkritumu, kuru savākšanai normatīvajos aktos ir noteikta īpaša kārtība un prasības, nonākšanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā decentralizēto kanalizācijas sistēmu notekūdeņu novadīšanas rezultātā.

Kādu atskaiti jāiesniedz par izvesto notekūdeņu un nosēdumu apjomu reģistrētam asenizatoram?

Līdz kārtējā gada 1. februārim iesniedz Augšdaugavas novada pašvaldības inženiertehniskai nodaļai rakstveida deklarāciju par iepriekšējā saimnieciskajā gadā izvesto notekūdeņu un nosēdumu apjomu konkrētās pašvaldības teritorijā. Deklarācijas veidlapa. Deklarāciju iesniedz klātienē, nosūta pa pastu vai elektroniski normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.

Papildus informāciju par asenizatoru sistēmu reģistrāciju var saņemt Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajā administrācijā Rīgas ielā 2, Daugavpilī, Inženiertehniskajā nodaļā: