Medību tiesību noma

Medību tiesību iznomāšanas kārtību Augšdaugavas novada pašvaldībai piederošajos, piekritīgajos un pārvaldīšanā esošajos nekustamajos īpašumos nosaka saistošie noteikumi Nr. 95 “Par Augšdaugavas novada pašvaldības medību tiesību piešķiršanas kārtību”. Noteiktā medību tiesību nomas maksa gadā ir 0,15 EUR/ha, neskaitot PVN un vienreizējā maksa par līguma noslēgšanu ir 29 eiro.

Pašvaldība savā tīmekļa vietnē izvieto informāciju par Pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajām brīvajām medību platībām. Medību tiesības Pašvaldības zemes vienībās tiek piešķirta pretendentiem, ievērojot prioritāro secību:

  1. medību lietotājam, kuru esošais medību iecirknis ieskauj Pašvaldības zemes vienības un tās nav iespējams, pievienot cita medību tiesību lietotāja reģistrētajam medību iecirknim;
  2. medību tiesību lietotājam, kura medību iecirknis reģistrēts VMD un kas pieteicies Noteikumos noteiktā kārtībā uz zemes vienībām, uz kurām beidzas medību līgums un, ja zemes vienības ietilpst medību lietotājam VMD datu bāzē reģistrētā medību iecirkņa platībās;
  3. medību tiesību lietotājam, kura medību iecirknis atrodas Augšdaugavas novada teritorijā un reģistrēts VMD datu bāzē, un šī iecirkņa medību platība neatrodas tālāk par 100 metriem no pieteikumā pieteiktās Pašvaldības medību platības vai starp medību tiesību lietotājiem ir noslēgts Medību likumā paredzētais līgums par medību iecirkņu ārējām robežām, saskaņā ar kura noteikumiem attiecīgā zemes vienība piekrīt;
  4. medību tiesību lietotājam – medību kolektīvam, ja vismaz 50% no kolektīva biedriem uz taksācija gada 1. janvāri ir deklarējušies Augšdaugavas novada administratīvajā teritorijā.

Pieteikumu iesniegšanas vieta:

Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde (Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401). Pieteikumu var sūtīt pa pastu vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e - pasta adresi: pasts@augsdaugavasnovads.lv līdz noteiktajam iesniegšanas termiņam.