Turpinās darbs pie projekta Nr.4.2.2.0/17/I/098 „Naujenes bērnu nama ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanas

Projekta apraksts

Daugavpils novada dome turpina 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa  “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātēs paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldībās ēkās" projekta Nr.4.2.2.0/17/I/098  „Naujenes bērnu nama ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu.

Projekta ietvaros tiek veikti būvdarbi tagadējā Naujenes bērnu nama ēkā, veicot ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, proti, ēkas fasādes, cokola, bēniņu siltināšanu un jumta nomaiņu, logu un ārdurvju nomaiņu un pilnu apkures sistēmas pārbūvi.

Pēc projekta realizēšanas ir jāsasniedz šādi iznākuma rādītāji:

Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums veikto investīciju rezultātā – 138 552 kWh/gadā;

Siltumnīcefekta (ogļskābo) gāzu samazinājums gadā projekta ietvaros veikto investīciju rezultāta t, CO2 emisijas ekvivalents – 37,729

Tāpat tiek veikti ēkas iekštelpu pārbūves darbi, pielāgojot turpmāk telpas 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa  9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" ietvaros paredzētā  projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Daugavpils novada pašvaldībā” aktivitātēm, proti pārveidotas telpas, lai izveidotu Ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu  8 bērniem; Jauniešu māju 8 jauniešiem;  Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centru 24 bērniem ar funkcionālajaime traucējumiem .

Būvdarbi uzsākti 2018.gada ­­­9.oktobrī.  Buvdarbus objektā veic SIA “VAN PRO”. Autoruzraudzību nodrošina Pilnsabiedrība GRANDEIROPRO. Būvuzraudzību nodrošina SIA “REM PRO”.

Kopējais projekta izmaksas sastāda 775676.27 eiro, no kuriem ERAF finansējums – 169 714,00 eiro, pārējo finansējumu nodrošinās Daugavpils novada dome ņemot aizņēmumu Valsts kasē.

Projekta vadītāja,
Attīstības pārvaldes vadītāja                                                  
V. Rūtiņa, 65476831 

Paaugstinās Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” ēkas energoefektivitāti