Paaugstinās Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” ēkas energoefektivitāti

Projekta apraksts

2019. gada 20. martā Daugavpils novada dome parakstīja Vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa  “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātēs paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldībās ēkās" projekta Nr.4.2.2.0/17/I/097  “Sociālo pakalpojumu centra ”Pīlādzis” ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu.

Projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldību izdevumu samazināšanos par siltumapgādi, veicot ieguldījumus Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis”  ēkā atbilstoši Daugavpils novada pašvaldības attīstības programmā noteiktajām prioritātēm.

Projekts atbilst Daugavpils novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam Vidējā termiņa prioritātei, kas paredz kvalitatīvas dzīves telpas pieejamības nodrošināšanu novada teritorijā, rīcības virzienam, kas nosaka rezultatīvu un kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības pieejamību, kā arī uzdevumam pilnveidot sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu, piemērojot to personas vajadzībām un iznākuma efektivitātei". Projekta ideja ir iekļauta Daugavpils novada attīstības programmas Investīciju plānā 2018.-2020.gadam.

Kopējās projekta izmaksas sastāda 1 787 149,56 eiro. Projekta attiecināmās izmaksas sastāda 824 652,66 eiro , no kurām ERAF finansējums – 466 171,00 eiro jeb 56,53%, Valsts budžeta dotācija sastāda 107542,95 eiro jeb 13,04%, pašvaldības līdzfinansējums sastāda 250 938,71 eiro, jeb 30,43%. Projekta ietvaros ir plānoti ar projekta realizēšanu saistītie izdevumi 962 496,90 eiro apmērā, kurus finansēs Daugavpils novada pašvaldība, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.

Projekta ietvaros tiks veikti būvdarbi Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis”  ēkā, veicot ēkas siltināšanu, proti, ēkas fasādes, cokola, bēniņu siltināšana, logu un ārdurvju nomaiņa un pilna apkures sistēmas pārbūve, plakano vakuuma saules kolektoru uzstādīšana .

Projekta ietvaros tiks realizētas arī darbības , kuras nav saistītas ar energoefektvitātes paaugstināšanas pasākumiem:ēkas iekšējie apdares darbi (sienas, grīdas; durvis, pacēlājs, t.sk 3 stāva teplu remonts, sociālo dzīvokļu ierīkošanai);iekšējo tīklu pārbūve (ūdensapgāde, kanalizācija, elektroinstalācija, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma) un teritorijas labiekārtošana.

Projekta realizēšanas termiņš: 19.12.2020.

Projekta vadītāja,
Attīstības pārvaldes vadītāja                                                  
V. Rūtiņa, 65476831 

Projekta “Rīteiropas vērtības” aktivitātes