Turpinās darbs degradēto teritoriju samazināšanai Daugavpils novadā

Projekta apraksts

Daugavpils novada dome turpina Eiropas Savienības projekta “Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanai”  Nr.5.6.2.0/17/I/036 īstenošanu .

Tas ir otrs Sadarbības projekts ar Daugavpils pilsētas domi, kura ietvaros tiks turpināts darbs pie degradēto teritoriju atgriešanas  ekonomiskajā apritē, publiskās infrastruktūras sakārtošanas uzņēmejdarbības veicināšanai un privāto investīciju piesaistei, kā arī jaunu darba vietu radīšanas.

Projekta vadošais partneris – Daugavpils pilsētas dome.

 Projekta mērķis ir Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada industriālo teritoriju revitalizācija, veicot publiskās infrastruktūras sakārtošanu privāto investīciju piesaistei, tādējādi veicinot pilsētas un novada teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu..

Projekta ietvaros tiks veikta:

Daugavpils novadā Sventes degradētās teritorijas revitalizācija *Puncuļi, Sventes pagasts: Pārtikas produktu ražošanas ēkas un noliktavas, un ar to saistītās infrastruktūras būvniecība;

Projekta ietvaros tiks izbūvētas ražošanas un noliktavas ēkas un ar to saistītā infrastruktūra 936.43 m2, platībā. Šī ražošanas teritorija uzņēmējam turpmākai izmantošanai tiks nodota piemērojot publisko nomas tiesību izsoles kārtību. Informācija par izsoles izsludināšanu un nomas tiesību iegūšanas nosacījumiem tiks publicēta Daugavpils novada domes  mājas lapā ,  informatīvajā ziņojumā Daugavpils novada vēstīs u.c. medijos.

Viens no galvenajiem nomas tiesību izsoles nosacījumiem, kas būs jāizpilda komersantam, kurš izsoles rezultātā iegūs nomas tiesības uz šo ražošanas teritoriju, proti , komersantam līdz 2022.gada beigām jārada ne mazāk kā 12 jaunas darba vietas un  jānodrošina nefinanšu investīcijas komersanta nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos ne mazāk kā 300 000 tūkst. eiro apmērā.

Daugavpils novada Luknas degradētās teritorijas revitalizācija *Vīganti, Višķu pagasts, Daugavpils novads:  Daugavpils novada pašvaldības ceļa 98-61 Peipiņi - Lukna un Klēts ielas pārbūve Luknas degradētās rūpnieciskās teritorijas publiskās infrastruktūras attīstībai, tajā skaitā ceļa/ielas apgaismojuma izbūve, elektrolīnijas pārbūve.

Projekta ietvaros tiks veikta ceļa Pašvaldības ceļa 98-61 Peipiņi - Lukna un Klēts ielas pārbūve Luknas degradētās rūpnieciskās teritorijas publiskās infrastruktūras attīstībai 3,74 km garumā. Atjaunojamās publiskās infrastruktūras tuvumā darbojas tādi komersanti kā AS “Ļatgales bekons”, kurš  ir atvēris gaļas pārstrādes cehs Vīgantu ciemā un tiek pamazām atjaunota cūkkopības kompleksa darbība. Turpat arī izvietojas SIA Agraris,  viens no lielākajiem graudu audzētājām Daugavpils novadā.

Projekta kopējās izmaksas Daugavpils novada domes daļa – EUR 2 080 808.92 EUR: ERAF finansējums 74.74% - 1 554 284.05 EUR; Valsts budžeta dotācija 3.80% - 79107.09 EUR; Daugavpils novada domes līdzfinansējums 8.88% - 184583.21 EUR un privātās attiecināmās izmaksas 12.58% - 261 713.69 EUR un neattiecināmās izmaksas - 1 120.88 EUR.

Realizējot projektu, tiks atjaunota degradētā teritorija 6.4 ha platībā, radītas 12 jaunas darbavietas un piesaistītās privātās investīcijas 1 539 104,00 eiro apmērā.

Projekta īstenošanas termiņš līdz 2020.gada 10.decembrim.

Informāciju sagatavoja: Projekta vadītāja V.Rūtiņa, 65476831; 27004422

Noslēgušies būvdarbi Naujenes bērnu namā