Noslēgušies būvdarbi Naujenes bērnu namā

Projekta apraksts

Noslēgušies būvdarbi tagadējā Naujenes bērnu nama ēkā projekta Nr.4.2.2.0/17/I/098  „Naujenes bērnu nama ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros,  veicot ēkas siltināšanu un  ēkas iekštelpu pārbūves darbus.

Bērnu nama ēka realizējot projektu ir ieguvusi pilnīgi jaunu  vizuālo izskatu, kā rezultātā arī kļūstot par energoefektīvāku ēku, jo  4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa  “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātēs paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldībās ēkās" programmas ietvaros jāsasniedz primārās enerģijas patēriņa samazinājums  /plānotā vērtība/  138 552 kWh/gadā un siltumnīcefekta gāzu samazinājums /plānotā vērtība/ 37,729. CO2 ekvivalenta tonnas/gadā. Šo rādītāju sasniegšanu, veicot ikgadējo monitoringu ir jānodrošina projekta pēcuzraudzības periodā – 5 gadu laikā no noslēguma maksājuma saņemšanas.

 Projekta ietvaros Naujenes bērnu nams, kā iestāde, arī piedzīvos strukturālās izmaiņas, jo veicot iekštelpu pārbūves darbus,  pielāgojot turpmāk telpas jauniešu mājas izveidei un telpas, kas veicina ģimenisku sajūtu un individuālu pieeju katram bērnam, attīstot ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma izveidi, kā arī izveidojot sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centru bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem, novada dome realizēs projektu "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Daugavpils novada pašvaldībā”  9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa  9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" ietvaros. Rezultātā Naujenes bērnu nams  deinstitucionalizācijas procesa ietvaros pārtaps par iestādi, kura sniegs sabiedrībā balstītus pakalpojumus bērniem..

 Objektā būvdarbus veica SIA “VAN PRO”, būvuzraudzību – SIA “REM PRO”, autoruzraudzību PS“GRANDEIROPRO.

Kopējās būvdarbu izmaksas sastāda 758 289,35 EUR ar PVN.

Projekta vadītāja, Attīstības pārvaldes vadītāja V.Rūtiņa, 65476831

Parki bez robežām