Parki bez robežām

Projekta apraksts

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Daugavpils novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020. gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2019. gada 1. jūnijā tika uzsākta septiņu partneru sadarbības projekta “Parki bez robežām” (“Parks without borders”, LV-RU-023) īstenošana. Starp Gulbenes novada pašvaldību kā vadošo projekta partneri un Preiļu, Daugavpils novadiem no Latvijas puses un Krievijas puses Pleskavas apgabalu, Porhovas rajona administrāciju, Veļikije Luki pilsētas administrāciju un Kuņas rajona administrāciju tika noslēgts partnerības līgums par kopīga projekta īstenošanu Latvija-Krievija pārrobežu sadarbības programmā 2014. - 2020. gadam. Projekts “Parki bez robežām” tika iesniegts tematiskā mērķa “Vides aizsardzība, klimata izmaiņu mazināšana un pielāgošanās” 2.1. prioritātē “Efektīva dabas resursu pārvaldība”. Projekta laikā sadarbības partneru izvēlētajās parku teritorijās tiks veiktas daudzveidīgas aktivitātes, ieguldījumi neliela mēroga infrastruktūras objektos parku teritorijās, stiprināta sadarbība un pieredzes apmaiņa starp parku un dārzu speciālistiem, ilgtspējīga tūrisma objektu un jaunu risinājumu izstrāde tūrisma veicināšanai programmas teritorijā, kā arī veicināta parku pieejamība cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām. Projekta aktivitāšu kvalitatīvai realizācijai tika piesaistīti 2 asociētie partneri – Latvijas Lauksaimniecības Universitāte (Jelgava) un Bērnu un jauniešu attīstības un radošuma centrs (Pleskavas apgabals). Daugavpils novads projektā darbosies kā projekta partneris, un aktivitātes tiks veiktas Juzefovas parka (Naujenes pagasts) teritorijā. Projekta ietvaros tiks veikta Juzefovas parka pārbūves 1. kārta, organizēti 3 semināri par parku apsaimniekošanu, uzturēšanu, mācību pieredzes apmaiņas braucieni uz Latvijas un Krievijas projekta sadarbības partneru parkiem, kā arī parka festivāls. Daugavpils novada kā partnera finansējums projektā sastāda 91 000,00 EUR (Daugavpils pašvaldības līdzfinansējums sastāda 10% jeb 9100,00 EUR). Projekta “Parki bez robežām” ilgums ir 24 mēneši, kopējās izmaksas 700 000,00 EUR, programmas finansējums – 630 000,00 EUR. Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli  atbalsta  vienotas  pārrobežu  attīstības  aktivitātes  ar  mērķi uzlabot  reģionu konkurētspēju,  izmantojot  to potenciālu  un  atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija. Kontaktinformācija Projekta koordinatore Juta Valaine Mob. +371 65476882 e-pasts: juta.valaine@dnd.lv   UZSĀK PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMAS PROJEKTA “PARKI BEZ ROBEŽĀM” ĪSTENOŠANU 26.09.2019. ŅEMS AIZŅĒMUMU PROJEKTA “PARKI BEZ ROBEŽĀM” ĪSTENOŠANAI 17.01.2020. JUZEFOVAS PARKS KĻŪST PIEVILCĪGĀKS 22.04.2020. JUZEFOVAS PARKS NODOTS EKSPLUATĀCIJĀ UN GAIDA TŪRISTUS 12.06.2020. SEMINĀRI PROJEKTA NR. LV-RU-023 “PARKI BEZ ROBEŽĀM” IETVAROS 10.08.2020. Parku festivālu kalendārs   

Tiks uzsākti Markovas takas pārbūves darbi