Tiks uzsākti Markovas takas pārbūves darbi

Projekta apraksts

ERAF projekta Nr.5.5.1.0/17/I/007 “Rīteiropas vērtības” ietvaros 17. jūnijā parakstīts būvdarbu līgums ar SIA "Smart Energy" (Pasūtītāja līg. reģ. uzskaites nr. 2.4-450/4) par Markovas pilskalna aizsardzības un drošas publiskās pieejamības nodrošināšanu, līguma summa 35 026,21 EUR bez PVN.
Objektā būvdarbi tiks veikti saskaņā ar arhitekta Dz. Bernharda (SIA “A 2 C) izstrādāto būvprojektu Markovas pilskalna aizsardzības un drošas publiskās pieejamības nodrošināšanai, būvuzraudzību nodrošinās SIA “Neoform”.
Būvdarbu laikā, no 29.07.2019. Markovas izziņas taka apmeklētājiem tiks slēgta.
Projekta “Rīteiropas vērtības” vadošais partneris ir Daugavpils pilsētas dome (projekta iesniedzējs) un sadarbības partneri – Daugavpils novada dome, Krāslavas novada dome, Ludzas novada pašvaldība, Preiļu novada dome un Aglonas bazilikas draudze Aglonas novadā. Projekta mērķis ir saglabāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu Latgalē ar augstu simbolisko vērtību un devumu vietējās, nacionālās un eiropeiskās identitātes stiprināšanai, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus ilgtspējīgai ekonomiskās izaugsmes veicināšanai reģionā. Kopumā tiks atjaunoti 6 valsts nozīmes kultūras pieminekļi Latgalē. Kopējā līguma summa 6 454 208 eiro, tai skaitā ERAF līdzfinansējums 4 695 000 eiro. Projekta īstenošanas termiņš – 2022.gada 21. marts.

Papildus informācija:
Juta Valaine
Projekta koordinatore
e-pasts: juta.valaine@dnd.lv;
tālr. 65476882

Mobilo brigāžu speciālisti dalās zināšanās