Mobilo brigāžu speciālisti dalās zināšanās

Projekta apraksts

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam projekta Nr. LLI-341 “Social inclusion of elderly people” (akronīms: Aging in comfort) ietvaros Daugavpils novada Sociālā dienesta speciālisti 4 apmācību ciklos Latvija un Lietuvā pilnveidoja savas zināšanas aprūpes mājās jomā, veicinot izpratni par aprūpes mājās pašpalīdzības iniciatīvu, izveidoja Latvijas-Lietuvas mobilo brigāžu speciālistu sadarbības tīklu, tādējādi uzlabojot arī informācijas un labās prakses apmaiņu. 26. jūnijā mobilās brigādes speciālisti Kalupes pagasta dienas centrā "Varavīksne" organizēja tikšanos ar cilvēkiem, kas sniedz pašpalīdzības pasākumus aprūpes mājās personām, kam tā ir nepieciešama, un dalījās iegūtajās zināšanās par pašpalīdzības un aprūpes mājās pasākumu nozīmi, nepieciešamību, daudzveidību un līdzcilvēku lomu, par gados vecāku cilvēku aprūpes mājās nodrošināšanu un viņu pamatvajadzībām, par gados vecāku cilvēku veselības problēmām un pirmo neatliekamo medicīnisko palīdzību, par nāvi un miršanu, un to ētiskiem aspektiem saskarsmē ar cilvēkiem. Pārtikas sagāde, dzīvojamo telpu uzkopšana, apģērba mazgāšana, personas higiēnas pasākumu veikšana, pirmās medicīniskās palīdzības sniegšana, palīdzība ārkārtas situācijās, psiholoģisks atbalsts – tie ir pasākumi, ko aprūpētāji veic paralēli savai ikdienas dzīvei un darbiem, tādēļ ļoti vērtīga šķiet iespēja sniegt viņiem emocionālu un praktisku atbalstu, sajūtu, ka viņi nav vieni un arī paši var atļauties lūgt līdzcilvēku palīdzību. Kopējās projekta izmaksas: 449 029,21 EUR Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda: 381 674,80 EUR Daugavpils novada pašvaldības daļa: 91 250,97 EUR Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums (85%): 77 563,32 EUR Valsts līdzfinansējums (5%): 4562,55 EUR Pašvaldības līdzfinansējums (10%): 9125,10 EUR Kontaktinformācija Projekta koordinatore Juta Valaine Mob. +371 65476882 e-pasts: juta.valaine@dnd.lv Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Daugavpils novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju. Programmas tīmekļa vietne www.latlit.eu Oficiālā ES tīmekļa vietne www.europa.eu

Atpūtas vietas “Latgales sēta” labiekārtošana