RĪTEIROPAS VĒRTĪBAS

Projekta apraksts

“Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" ietvaros ir uzsākta projekta Nr. 5.5.1.0/17/I/007 "Rīteiropas vērtības" īstenošana. Projekta vadošais partneris ir Daugavpils pilsētas dome, kuras sadarbības partneri projektā ir Daugavpils novada dome, Krāslavas novada dome, Ludzas novada pašvaldība, Preiļu novada dome un Aglonas bazilikas draudze Aglonas novadā. ERAF līdzfinansējums projektam ir 4 695 000,00 eiro, savukārt nacionālais publiskais finansējums 1 134 411,76 eiro, no kura 245 073,53 eiro veido valsts budžeta dotācija pašvaldībām, kā arī sešu pašvaldību finansējums 584 338,23 eiro. Projekta mērķis: Saglabāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu Latgalē ar augstu simbolisko vērtību un devumu vietējās, nacionālās un eiropeiskās identitātes stiprināšanai, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus ilgtspējīgai ekonomiskās izaugsmes veicināšanai reģionā. Kopumā projektā paredzēts atjaunot un attīstīt sešus valsts nozīmes kultūras pieminekļus, kuri atrodas populārākajā Latgales tūrisma maršruta lokā. Daugavpils novadā atjaunošanas darbi paredzēti Slutišķu vecticībnieku sādžā Daugavas lokos, saglabājot novadam tipisko arhitektūras pieminekli – vecticībnieku sētas celšanas tradīcijas, kam raksturīgi akmens pamati un kaķētu apaļbaļķu guļbūves baļķu apstrāde. Sādžā paredzēts izveidot vecticībnieku kultūras mantojuma centru un radošās darbnīcas. Tostarp projekta ietvaros tiks izbūvēts apmeklētāju informācijas centrs, tiks nodrošināta Markovas pilskalna aizsardzība un droša publiskā pieejamība, labiekārtota atpūtas vieta “Latgales sēta”. Dabas parks Daugavas loki ar Slutišķu sādžu un Markovas pilskalnu pārstāv Latgales simbolisko ainavu un ir iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā.

Tiek īstenotas projekta "Rīteiropas vērtības" aktivitātes Aktualitātes Projektā "Rīteiropas vērtības" izveidos vecticībnieku kultūras mantojuma centru Tiek īstenotas projekta “Rīteiropas vērtības” aktivitātes Projekta “Rīteiropas vērtības” aktivitātes Iepirkumi projekta “Rīteiropas vērtības” ietvaros Atpūtas vietas “Latgales sēta” labiekārtošana Tiks uzsākti Markovas takas pārbūves darbi Markovas pilskalna aizsardzības un drošas publiskās pieejamības nodrošināšana rit ļoti produktīvi Noslēgusies atpūtas vietas “Latgales sēta” labiekārtošana Izsludināts iepirkums lauku sētas “Slutišķi 2” 2 ēku atjaunošanai Tiek turpināta projekta “Rīteiropas vērtības” īstenošana Slutišķu sādžā tiek restaurētas divas senās guļbūves

Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla veidošana antropogēnās slodzes mazināšanai dabas parkā „Daugavas loki”