Projekts “Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla veidošana antropogēnās slodzes mazināšanai dabas parkā „Daugavas loki””

Projekta apraksts

2017.gada 27.jūnijā Daugavpils novada dome uzsākta projekta “Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla veidošana antropogēnās slodzes mazināšanai dabas parkā „Daugavas loki” (5.4.1.1/17/A/018) realizāciju. Projekts tiek īstenots Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas" 5.4.1.1. pasākuma "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās" ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu. Projekta mērķis ir mazināt antropogēnās slodzes, tostarp tūrisma un vides piesārņojuma ietekmi uz dabas parka “Daugavas loki” īpaši aizsargājamiem Eiropas Savienības un Latvijas biotopiem, veidojot kvalitatīvas infrastruktūras tīkla pamatus ūdens tūrisma un veselības veicināšanas aktivitātēm un sekmējot UNESCO nacionālā mantojuma sarakstā iekļauto vērtību saglabāšanu. Projekta rezultātā 1000.60 ha lietla dzīvotņu platība dabas parka “Daugavas loki” saņems atbalstu, lai panāktu labāku aizsardzības pakāpi.

Projekts „Bērnu rotaļu laukumu izveidošana Daugavpils novada Naujenes, Salienas un Višķu pagastos”, Nr.16-03-AL28-A019.2201-000011