Projekts Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai

Projekta apraksts

Projekta nosaukums, Nr.: Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Nr. 5.6.2.0/17/I/034

Sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (www.cfla.gov.lv)

Fonda nosaukums: Eiropas Reģionālais attīstības fonds (ERAF)

Darbības programma: “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 3. projektu iesniegumu atlases kārta “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās”.

Specifiskā atbalsta mērķis: Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību attīstības programmām, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.

Projekta iesniedzējs: Krāslavas novada pašvaldība

Projekta sadarbības partneri: Augšdaugavas novada pašvaldība, SIA “Krāslavas nami”

Projekta mērķis: Krāslavas pilsētas ražošanas zonas Indras ielā un Augšdaugavas novada industriālās teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši Augšdaugavas novada un Krāslavas novada pašvaldību attīstības programmām, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu. Plānotās aktivitātes projekta ietvaros veicinās kopīgos sociālekonomiskos mērķus, proti, jaunu darba vietu radīšanu, degradēto teritoriju atjaunošanu, uzņēmējdarbības vides attīstību un teritoriālo izaugsmi. 

Projekta apraksts:

Plānotās projekta aktivitātes Krāslavas novada pašvaldībai (KNP):

 1. Indras ielas ražošanas zonas un saistītās infrastruktūras izveide Krāslavā, I kārta:
  • Veikta zemes iegāde Indras ielas ražošanas zonas izveidei Krāslavā;
  • Jaunu asfaltētu ielu būvniecība ražošanas teritorijā ar inženiertīkliem;
  • Daļēja ražošanas teritorijas iežogojuma atjaunošana;
  • Elektroapgādes infrastruktūras būvniecība apgaismojuma vajadzībām ražošanas teritorijā;
  • Jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas posmu būvniecība;
  • Degradētās ražošanas teritorijas sanācijas pasākumi;
 2. Indras ielas, Krāslavā pārbūves darbi;
 3. Dagdas pilsētas Daugavpils ielas pārbūve ar nepieciešamajiem inženiertīkliem;
 4. Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana saskaņā ar spēkā esošajiem LR būvnormatīviem;
 5. Projekta publicitāte.

Plānotās projekta galvenās aktivitātes Augšdaugavas novada pašvaldībai (ANP):

 1. Projekta vadība;
 2. Pamatojošās tehniskās dokumentācijas izstrāde;
 3. Augšdaugavas novada pašvaldības ceļu Sadnieki – Budušķi (92-7), Budiški – Červonka (92-35) un Skaidrīši – Červonka (96-6) pārbūve Tabores un Vecsalienas degradēto teritoriju revitalizācijai un to funkcionālā savienojuma nodrošināšanai;
 4. Skolas ielas (70-30) pārbūve Maļinovas pagastā Augšdaugavas novadā;
 5. Autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana saskaņā ar spēkā esošajiem LR būvnormatīviem;
 6. Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana saskaņā ar spēkā esošajiem LR būvnormatīviem;
 7. Projekta publicitāte.

Rezultatīvie rādītāji:

Krāslavas novada pašvaldības rezultāti:

 • revitalizēta degradētā teritorijas 8,349 ha ;
 • radītas 48 jaunas darbavietas;
 • piesaistītas privātās investīcijas 2 233 959,00 eiro apmērā.

Augšdaugavas novada pašvaldības rezultāti:

 • revitalizēta degradētā teritorija 1,681 ha platībā;
 • radītas 23 jaunas darbavieta;
 • piesaistītas privātās investīcijas 1 214 719,00 eiro apmērā

Īstenošanas laiks: 29.12.2017. – 31.12.2023.

Kopējās projekta apstiprinātās izmaksas:

Sadalījumā pa finansēšanas avotiem:

Investīcijas, t.sk. PVN: 3 605 411,96 EUR (KNP - 2 342 112,01 EUR; ANP - 1 263 299,95 EUR);

Eiropas Reģionālās attīstības fonds: 2 663 458,77 EUR (KNP - 1 726 457,08 EUR; ANP - 937 001,69 EUR);

Valsts budžeta dotācija pašvaldībām: 136 084,62 EUR (KNP - 88 401,94 EUR; ANP - 47 682,68 EUR);

Pašvaldības finansējums: 791 429,13 EUR (KNP - 512 813,55 EUR; ANP - 278 615,58 EUR);

Pašvaldības privātās attiecināmās izmaksas: 14 439,44 EUR (KNP - 14 439,44 EUR); Publiskās neattiecināmās izmaksas: 557 411,49 EUR (KNP - 557 411,49 EUR).

Kontaktinformācija:

Projekta vadītāja Krāslavas novada pašvaldībā:
Aina Dzalbe
Tālr. +371 26195753, e-pasts - aina.dzalbe@kraslava.lv

Projekta vadītāja Augšdaugavas novada pašvaldībā:
Vita Rūtiņa
Tālr. +371 27004422, e-pasts - vita.rutina@augsdaugavasnovads.lv

Uzsākts projekts „DBT IPĪV “Višķi” mācību korpusa ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana”