PĀRROBEŽU AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS „AUGŠDAUGAVA-BRASLAVAS EZERI” IZVEIDE UN PRIEKŠNOTEIKUMU RADĪŠANA TĀS INTEGRĒTAI PĀRVALDĪBAI

Projekta apraksts

Projekts LLB-2-258 “Pārrobežu aizsargājamās dabas teritorijas „Augšdaugava-Braslavas ezeri” izveide un priekšnoteikumu radīšana tās integrētai pārvaldībai”

Projekta saīsinātais nosaukums: „Pārrobežu daba”; „Cross-Border Nature”

Plānotais projekta īstenošanas laiks: 18 mēneši (2013.gada 28.jūnijs – 2014.gada 28.decembris)
PROJEKTA PARTNERĪBA:
Subsīdijas saņēmējs: Dabas aizsardzības pārvalde (Latvija)

Sadarbības partneri: Daugavpils novada dome (Latvija), Baltkrievijas Zinātņu akadēmijas Valsts pētniecības un ražošanas apvienība „Bioresursu zinātniski praktiskais centrs” (Baltkrievija), Nacionālā parka “Braslavas ezeri” administrācija (Baltkrievija)

Asociētie partneri: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (Latvija), Vides aizsardzības un dabas resursu ministrja (Baltkrievija)

MĒRĶIS:

Projekta mērķis ir ieviest savstarpēji saskaņotas aktivitātes abās teritorijas pusēs, tādējādi sniedzot ieguldījumu pārrobežu aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldības efektivitātē. Projekta gala rezultātā tiks izveidota kopīga pārrobežu aizsargājamās dabas teritorijas “Augšdaugava-Braslavas ezeri” pārvaldības koncepcija, veicināta sabiedrības informētība par šo teritoriju, kā arī izveidota vienota administratīva struktūra turpmākai teritorijas pārvaldībai un informācijas apmaiņai.

PLĀNOTIE REZULTĀTI:

·         Paaugstināta sabiedrības informētība par PADT “Augšdaugava-Braslavas ezeri”;

·         Izveidota kopīga PADT “Augšdaugava-Braslavas ezeri” pārvaldības koncepcija;

·         Izveidota kopīga sabiedriska administratīva struktūra turpmākai PADT “Augšdaugava-Braslavas ezeri” pārvaldībai un informācijas apmaiņai.

AKTIVITĀTES:

Projekta īstenošanas rezultātā tiks nodibināta pārrobežu aizsargājamā dabas teritorija starp Latviju un Baltkrieviju, kas iekļaus galvenokārt aizsargājamo ainavu apvidus „Augšdaugava” teritoriju Latvijas pusē un nacionālā parka „Braslavas ezeri” teritoriju Baltkrievijas pusē. Projekta gaitā tiks veikta teritoriju izpēte un izstrādāti pārvaldības plāni gan katrai teritorijai atsevišķi, gan kopīgs, saskaņots teritorijas pārvaldības plāns, tiks izstrādāta kopīga darbības programma, kas veicinās bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu pierobežas reģionā tai pašā laikā nodrošinot teritorijas ilgtspējīgu ekonomisko attīstību. Daļa no projekta aktivitātēm būs vērsta uz teritorijas atpazīstamību un popularizēšanu dabā un virtuālajā vidē, kā arī piedāvās apmeklētājiem interaktīvus risinājumus informācijas centros Daugavpils novadā un Braslavā.

 
PROJEKTA BUDŽETS:

Projekta kopējais finansējums ir 251 856,38 EUR, t.sk. ENPI līdzfinansējums (90%) – 226 670,75 EUR. Daugavpils novada domes kopējais finansējums projektā ir52 063,80 EUR, t.sk. ENPI līdzfinansējums (90%) – 46857,42 EUR.

Kontaktpersona : Ināra Mukāne, Tel. +371 654 76832, inara.mukane@dnd.lv

Par šīs publikācijas saturu ir atbildīga Daugavpils novada dome, un tā nekādā veidā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.
APSTĀKĻU NODROŠINĀŠANA PĀRROBEŽU PRIMĀRO MEDICĪNISKO PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBAI DAUGAVPILS NOVADA UN BRASLAVAS RAJONA TERITORIJĀ