APSTĀKĻU NODROŠINĀŠANA PĀRROBEŽU PRIMĀRO MEDICĪNISKO PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBAI DAUGAVPILS NOVADA UN BRASLAVAS RAJONA TERITORIJĀ

Projekta apraksts

Projekta saīsinātais nosaukums: „Cross-Border Patient”

Plānotais projekta īstenošanas laiks: 
2013.gada 11.novembris – 2014.gada 30.septembris.

PROJEKTA PARTNERĪBA:

Subsīdijas saņēmējs: Daugavpils novada dome, Latvija
Partneris Nr 2: Braslavas centrālā rajona slimnīca, Baltkrievija
Projekta stratēģiskais partneris: Latvijas Republikas Nacionālā veselības dienesta Latgales nodaļa
MĒRĶI:
Projekta virsmērķis: 
Nodrošināt apstākļus pārrobežu primāro medicīnisko pakalpojumu pieejamībai Latvijas-Baltkrievijas pierobežas zonā, kā arī sadarbību starp šo pakalpojumu sniedzējinstitūcijām

Apakšmērķis:
Veicināt pacientu pārrobežu mobilitāti, piemērojot Daugavpils novada un Braslavas centrālās rajona slimnīcas primāro medicīnisko pakalpojumu infrastruktūru personām ar kustības traucējumiem un attīstot uz IT tehnoloģijām balstīto sadarbības tīklu.

AKTIVITĀTES: 

WP I Projekta vadība/koordinēšana
Projekta vadība, koordinēšana un komunikācijas nodrošināšana.

WP 2 Primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas vietu pielāgošana nacionālajiem standartiem un pārrobežu pakalpojumu sniegšanas iespējām
Pielāgot primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas vietu Daugavpils novadā un Braslavas rajonā pielāgošana nacionālajiem standartiem un pārrobežu pakalpojumu sniegšanas iespējām

WP 3 Kopējā primārās veselības aprūpes sadarbības tīkla attīstība
Izveidot kopējo uz IT tehnoloģijām balstītu primārās veselības aprūpes sadarbības tīklu starp primārās veselības aprūpes medicīnas personālu vietu Daugavpils novadā un Braslavas rajonā

12 primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas vietas – 11 Latvijā (Daugavpils novadā) un 1 Baltkrievijā (Braslavā) tiks pielāgotas nacionālajiem standartiem, nodrošinātas ar atbilstošu aprīkojumu un apvienotas sadarbības tīklā

PROJEKTA BUDŽETS:
682 713,00 EUR, t sk. ENPI līdzfinansējums (90%) - 614 441,70 EUR, Daugavpils novada domes līdzfinansējums - 43 701,00 EUR un Braslavas centrālā rajona slimnīcas - 24 570,30 EUR

Kontaktpersona : Olga Lukaševiča, Tel. +371 654 76882, olga.lukasevica@dnd.lv
2014.gada 26.februārī EKPI Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Apstākļu nodrošināšana pārrobežu primāro medicīnisko pakalpojumu pieejamībai Daugavpils novada un Braslavas rajona teritorijā” (Nr.LLB-2-264) ietvaros Daugavpilī notika benčmārkinga seminārs „Primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana Latvijas-Baltkrievijas pierobežas teritorijā: Iepazīt. Salīdzināt. Apvienoties, lai uzlabotu”.

Semināra ietvaros sapulcējās pašvaldību pārstāvji, ģimenes ārsti, medmāsas un citi Daugavpils novada un Braslavas pilsētas teritorijā esošo primārās veselības aprūpes iestāžu darbinieki. Semināru atklāja, Baltkrievijas Republikas ģenerālkonsuls Daugavpilī Viktors Geisiks, kā arī Daugavpils novada domes priekšsēdētājas vietnieks Arvīds Kucins un Braslavas rajona deputātu padomes priekšsēdētāja Nina Pučinska, kuri akcentēja projekta nozīmīgumu pierobežas iedzīvotāju labklājības uzlabošanā. Semināra mērķis bija iepazīties ar primārās veselības aprūpes sistēmu Latvijā un Baltkrievijā un obligātajām prasībām ārstniecības iestādēs, lai veidotos priekšstats par kopīgo un atšķirīgo katrā valsts robežas pusē. Tas palīdzēs noteikt tos primārās veselības aprūpes attīstības orientierus, kuri var kļūt par sadarbības krustpunktiem un likt pamatu efektīva sadarbības tīkla veidošanai Latvijas-Baltkrievijas pierobežas zonā primārās veselības aprūpes jomā. Semināra ietvaros bija iespēja iepazīties ar ģimenes ārsta darbu, apmeklējot ģimenes ārsta Ivana Ņesterova prakses vietu Daugavpils novada Maļinovas pagastā.

Projekta galvenais mērķis ir nodrošināt apstākļus pārrobežu primāro medicīnisko pakalpojumu pieejamībai Latvijas-Baltkrievijas pierobežas zonā, kā arī sadarbību starp šo pakalpojumu sniedzējinstitūcijām. Projekta realizāciju īsteno Daugavpils novada domē sadarbībā ar Braslavas centrālo rajona slimnīcu un Nacionālās veselības dienesta Latgales nodaļu. Kopējais projekta budžets ir 682 713 EUR. 90% jeb 614 441,70 EUR no tā sastāda ENPI finansējums.

Par šīs publikācijas saturu ir atbildīga Daugavpils novada dome un tā nekādā veidā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

 

 

Projekts Nr.1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/022
„Dienvidlatgales lauku pašvaldību kapacitātes stiprināšana ekonomiskā rakstura projektu identificēšanā un izstrādē”
100% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. 1.5.2.2.3. apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu hr

 

ESF aktivitāte, kuras ietvaros atbalstīts projekts:

 

Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība"”1.5.2.2.3.apakšaktivitāte „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”

Projekta finansējuma saņēmējs:

 

Daugavpils novada dome

Projekta partneris:

Krāslavas novada dome

Projektu administrējošās institūcijas:

 

Valsts kanceleja un Sabiedrības integrācijas fonds

Projekta apstiprināšanas datums:

 

2010.gada 11.maija lēmums Nr.73

Projekta īstenošanas laiks:

 

01.09.2010. – 31.03.2011.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas:

 

LVL 16 899,37

Publiskā finansējuma apmērs:

 

100%

Projekta vispārējais mērķis:

Sekmēt apzinātu, mērķtiecīgu un kvalitatīvu Dienvidlatgales lauku pašvaldību līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības piesaistē lauku teritorijas uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, stiprinot Daugavpils un Krāslavas novadu pašvaldību kapacitāti ekonomiskā rakstura projektu identificēšanā un izstrādē.

Projekta tiešais mērķis:

Paaugstināt Daugavpils un Krāslavas novadu pašvaldību darbinieku kompetenci aktuālo uzņēmējdarbības vides procesu un attīstības iespēju izpratnē, nodrošinot ar pamatotu un teritoriāli piesaistītu ekonomiskās darbības veicināšanas aktivitāšu kopu, sniedzot zināšanās par inovācijas procesu vadību un ieceru finansiālā izdevīguma vērtēšanu, kā arī attīstot sadarbību ar citiem uzņēmējdarbības vides optimizācijas gaitas spēlētājiem.

Projektā plānotajās aktivitātes:

 

1)      veikt Daugavpils un Krāslavas novadu uzņēmējdarbības vides procesu un attīstības iespēju analīzi ar galamērķi identificēt novadu pašvaldību lomu uzņēmējdarbības vides attīstības procesa gaitas veicināšanā un prioritārās ekonomiskā rakstura projektu idejas;

2)      organizēt seminārus izpētes rezultātu prezentēšanai interesētiem;

3)      organizēt darba seminārus perspektīvo uzņēmējdarbības nozaru attīstības darba grupām ar nolūku pārrunāt problēmu, to risinājumu kopumu un izskatīt pašvaldību iespējas izmantot atbilstošus Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentus;

4)      organizēt apmācības novadu pašvaldības darbiniekiem inovāciju procesu vadībā un investīciju projektu finansiālās efektivitātes novērtēšanas metodes.

Plašāka informācija par projektu pieejama:

Daugavpils novada domē (Rīgas ielā 2, Daugavpilī):

tālr. 654-76882, fakss 654-76810

olga.lukasevica@dnd.lv, vita.rutina@dnd.lv,

Krāslavas novada domē (Skolas ielā 7, Krāslavā):

tālr.656-81769, inara@kraslava.apollo.lv

Gala ziņojums par 2010.gada beigās - 2011.gada sākumā projekta „Dienvidlatgales lauku pašvaldību kapacitātes stiprināšana ekonomiskā rakstura projektu identificēšanā un izstrādē” (Nr.1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/022) ietvaros veikto Daugavpils un Krāslavas novadu uzņēmējdarbības vides procesu un attīstības iespēju analīzi:

Izpēte
Pielikumi

100% no projekta finansēja Eiropas Savienība AR Eiropas Sociālā fonda starpniecību. 1.5.2.2.3. apakšaktivitāti administrēja Valsts kanceleja sadarbībā AR Sabiedrības integrācijas fondu.
 

 

EIROPAS KAIMIŅATTIECĪBU UN PARTNERĪBAS INSTRUMENTA LATVIJAS, LIETUVAS UN BALTKRIEVIJAS PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMA

SVENTES PAGASTĀ REKONSTRUĒTA NOVADA VECĀKĀ KATLU MĀJA