Parakstīta Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu degradēto teritoriju samazināšanai Daugavpils novadā

Projekta apraksts

2019. gada 11. martā starp Daugavpils pilsētas domi un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika parakstīta Vienošanās par Eiropas Savienības projekta “Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanai” īstenošanu .Projekta Nr.5.6.2.0/17/I/036.

Tas ir otrs Sadarbības projekts ar Daugavpils pilsētas domi, kura ietvaros tiks turpināts darbs pie degradēto teritoriju atgriešanas  ekonomiskajā apritē, publiskās infrastruktūras sakārtošanas uzņēmejdarbības veicināšanai un privāto invetīciju piesaistei, kā arī jaunu darba vietu radīšanas.

 Projekta mērķis ir Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada industriālo teritoriju revitalizācija, veicot publiskās infrastruktūras sakārtošanu privāto investīciju piesaistei, tādējādi veicinot pilsētas un novada teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu..

Projekta ietvaros tiks veikta:

Daugavpils pilsētas Gajoka rūpnieciskās teritorijas publiskās infrastruktūras sakārtošana:
• Bruģu ielas pārbūve posmā no 18.novembra ielas līdz Ūdensvada ielai un Dzirnavu ielas pārbūve posmā no Vidus ielas līdz Bruģa ielai, Daugavpilī;
• Dzelzceļu ielas pārbūve posmā no Nometņu ielas līdz Vidus ielai, Vidus ielas pārbūve posmā no Dzelzceļu ielas līdz Ūdensvada ielai, Daugavpilī; :

Daugavpils novadā Sventes degradētās teritorijas revitalizācija

*Puncuļi, Sventes pagasts, Daugavpils novads: Pārtikas produktu ražošanas ēkas un noliktavas, un ar to saistītās infrastruktūras būvniecība;
Daugavpils novada Luknas degradētās teritorijas revitalizācija

*Vīganti, Višķu pagasts, Daugavpils novads:  Daugavpils novada pašvaldības ceļa 98-61 Peipiņi - Lukna un Klēts ielas pārbūve Luknas degradētās rūpnieciskās teritorijas publiskās infrastruktūras attīstībai, tajā skaitā ceļa/ielas apgaismojuma izbūve, elektrolīnijas pārbūve.

Projekta kopējās izmaksas EUR 5 729 116.34, no tiem:
Daugavpils pilsētas daļa - kopējā summa ir EUR 3 648 307.42 EUR: ERAF finansējums 85% - 3 050 763.57 EUR; Valsts budžeta dotācija 4,5% - 161 511.01 EUR; Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums 10,5% - 376 859.03 EUR un neattiecināmās izmaksas - 59 173.81 EUR.
Daugavpils novada daļa – EUR 2 080 808.92 EUR: ERAF finansējums 74.74% - 1 554 284.05 EUR; Valsts budžeta dotācija 3.80% - 79107.09 EUR; Daugavpils novada domes līdzfinansējums 8.88% - 184583.21 EUR un privātās attiecināmās izmaksas 12.58% - 261 713.69 EUR un neattiecināmās izmaksas - 1 120.88 EUR.

Projekta kopējie sasniedzamie rezultāti: revitalizēta degradētā teritorija 10,38 ha platībā, radītas 95 jaunas darbavietas, piesaistītas privātās investīcijas 2 411 196 EUR apmērā uzņēmumu darbības paplašināšanai.
Daugavpils pilsētas dome: 3,98 ha platībā, rādītās 83 jaunas darbavietas un piesaistītās privātās investīcijas 872 092,00 eiro apmērā.
Daugavpils novada dome: 6,4 ha platībā, rādītās 12 jaunas darbavietas un piesaistītās privātās investīcijas 1 539 104,00 eiro apmērā.

Sadarbības projekta īstenošanas termiņš līdz 2020. gada 10. decembrim.

Informāciju sagatavoja:
Projekta vadītāja V.Rūtiņa, 65476831; 27004422

Turpinās darbs pie projekta Nr.4.2.2.0/17/I/098 „Naujenes bērnu nama ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanas