Parakstīta pirmā Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu degradēto teritoriju samazināšanai Daugavpils novadā

Projekta apraksts

2017.gada 30.martā Daugavpils novada domes deputāti atbalstīja lēmumu par sadarbības projekta ar Daugavpils pilsētas domi “Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada teritorijās I kārta” iesniegšanu.

Deputāti vienbalsīgi atbalstīja lēmumu iesniegt Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta (ERAF) “Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada teritorijās I kārta” iesniegumu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ierobežotās projektu atlases trešajai kārtai.

Š.g. 11.decembrī starp Daugavpils pilsētas domi un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika parakstīta Vienošanās par Eiropas Savienības projekta “Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada teritorijās I kārta” īstenošanu .Projekta Nr.5.6.2.0/17/I/003.

Projekta mērķis ir Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada industriālo teritoriju revitalizācija, veicot publiskās infrastruktūras sakārtošanu privāto investīciju piesaistei, tādējādi veicinot pilsētas un novada teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.

Projekta ietvaros tiks veikta Čerepovas rūpnieciskās teritorijas infrastruktūras atjaunošanas Daugavpils pilsētā I kārta un  Randenes degradētās teritorijas revitalizācija Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā.

Daugavpils pilsētas projekta daļā ir iekļautas Čerepovas rūpnieciskās teritorijas ielas – Rūpniecības iela, Dunduru iela, A.Pumpura ielas posmi, Siguldas ielas posmi, kur ir svarīgi sakārtot publisko infrastruktūru, tādējādi veicinot Čerepovas industriālās zonas uzņēmējdarbības vides uzlabošanu.

Daugavpils novada projekta daļā ir plānots veikt bijušās Randenes pamatskolas ēkas pārbūvi un jaunas produkcijas noliktavas ēkas izbūvi, tādējādi atgriežot šo teritoriju ekonomiskajā apritē,  paredzot to perspektīvā kā vieglās rūpniecības  ražošanas teritoriju.

Atbilstoši programmu regulējošajiem 2015.gada 10.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.645, būvniecības darbi Daugavpils novada projekta daļai tika uzsākti pirms Vienošanās parakstīšanas. Būvdarbi tiek veikti sākot ar 2017.gada 4.septembri un no kopējā plānotā būvdarbu apjoma jau ir paveikts pāri par 20 % būvdarbu.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 4 087 404,58 EUR, t.sk. PVN, no tiem:

Daugavpils pilsētas domes projekta daļas izmaksas sastāda 3 425 963,99 EUR, ERAF finansējums 85,00%; Valsts budžeta dotācija 4,5% un Domes līdzfinansējums 10,5% .

Daugavpils novada domes projekta daļas izmaksas sastāda 661 440,59 EUR, ERAF finansējums 61,32%; Valsts budžeta dotācija 2,38% un Domes līdzfinansējums 5,55%, privātās attiecināmās izmaksas 30,75%.

Sadarbības projekta īstenošanas termiņš līdz 2019.gada 31.maijam.

Informāciju sagatavoja: Daugavpils novada domes Attīstības pārvalde Projekta vadītāja V.Rūtiņa, 65476831; 27004422

Projekts “Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla veidošana antropogēnās slodzes mazināšanai aizsargājamo ainavu apvidū „Augšzeme””