Projekts “Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla veidošana antropogēnās slodzes mazināšanai aizsargājamo ainavu apvidū „Augšzeme””

Projekta apraksts

2017.gada 5.decembrī Daugavpils novada dome uzsāka projekta “Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla veidošana antropogēnās slodzes mazināšanai aizsargājamo ainavu apvidū „Augšzeme”” (5.4.1.1/17/A/020) realizāciju. Projekts tiek īstenots Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas" 5.4.1.1. pasākuma "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās" ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu. Projekta mērķis ir mazināt antropogēnās slodzes, tostarp tūrisma, eitrofikācijas un vides piesārņojuma iespējamo ietekmi uz Sventes ezera un tā apkārtnes īpaši augstas kvalitātes Eiropas Savienības un Latvijas aizsargājamajiem biotopiem, savienojot aizsargājamo ainavu apvidus “Augšzeme” apmeklētākos objektus Sventes ezera publisko pludmali un Jaunsventes parku ar kombinēta velomaršruta kvalitatīvu infrastruktūru. Projekta rezultātā 17974.28 ha liela īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu platība ainavu apvidū “Augšzeme” saņems atbalstu, lai panāktu labāku aizsardzības pakāpi. 01.06.2018. Šogad lielas pārmainas gaidāmas aizsargājamā ainavu apvidus “Augšzeme” Sventes pagasta teritorijā, jo ir uzsākta Daugavpils novada domes projekta “Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla veidošana antropogēnās slodzes mazināšanai aizsargājamo ainavu apvidū „Augšzeme”” (5.4.1.1/17/A/020) realizācija. Pievilcīgākos Sventes pagasta objektus savienos velotaka. Tiks realizēts būvprojekts "Sventes ezera krasta labiekārtošanai", kas iekļauj sevī pašvaldības ceļa “Bangas-Rožlauki” posma uzlabošanu un Sventes ezera publiskās pludmales teritorijas labiekārtošanu. Jaunsventes parkā paredzēts atjaunot vēsturisko ceļu un rekonstruēt pastaigu celiņu tīklu, papildinot to ar stāvlaukumu automašīnām, soliņiem, piknika vietām, pastaigu laipām, skatu platformām, lapenēm, tualeti un citiem elementiem. 24.maijā Daugavpils novada domi apmeklēja Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO, kas Latvijas Republikas Labklājības ministrijas uzdevumā sniedz konsultācijas par vides pieejamību ERAF un KF līdzfinansēto projektu īstenošanas vietās. Kopā ar biedrības ekspertiem tika izskatīta projekta būvniecības dokumentācija, kas ļāva saredzēt iecerēto no citādāka rakursa. Tika saņemti padomi, kas palīdzēs nodrošināt ērtāku, brīvāku un drošāku atpūtu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām gan pie Sventes ezera, gan Jaunsventes parkā. Projekta mērķis ir mazināt antropogēnās slodzes, tostarp tūrisma, eitrofikācijas un vides piesārņojuma iespējamo ietekmi uz Sventes ezera un tā apkārtnes īpaši augstas kvalitātes Eiropas Savienības un Latvijas aizsargājamajiem biotopiem, savienojot aizsargājamo ainavu apvidus “Augšzeme” apmeklētākos objektus Sventes ezera publisko pludmali un Jaunsventes parku ar kombinēta velomaršruta kvalitatīvu infrastruktūru. Projekta rezultātā 17974.28 ha liela īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu platība ainavu apvidū “Augšzeme” saņems atbalstu, lai panāktu labāku aizsardzības pakāpi. Īss projekta apraksts

Projekts „Pasākumi vietējas sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Daugavpils novadā”