Izstrādāta Slutišķu sādžas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācijā

Projekta apraksts

Augšdaugavas novada Kultūras pārvalde īstenoja projektu „Slutišķu sādžas kultūrvēsturisko vērtību izpēte, inventarizācija un saglabāšanas metodikas izstrāde”, kuru finansiāli atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla fonds Kultūras mantojuma nozarē. Projekta īstenošanas laiks no 2021. gada 7. jūlija līdz 2022. gada maijam.

Projekta rezultātā SIA “Konvents” sagatavoja arhitektoniski mākslinieciskā inventarizāciju (turpmāk AMI) un digitālu izdevumu ar detalizētām rekomendācijām, ko var izmantot Slutišķu māju īpašnieki, pašvaldība, muzeju darbinieki, tūrisma industrija, valsts organizācijas un citi interesanti.   Pētījums ietver  jaunus, nozīmīgus kultūrvēsturiskus atklājumus, 1944.g. vācu  armijas gaisa flotes  uzņemto  Slutišķu sādžas  aerofo, kā arī senāku kartogrāfisko informāciju par Slutišķiem, kas datēta 1890.g. izdotajā Daugavas atlantā.

Projekta finansējums: 7000 EURO, 5000 EUR no tām finansē Valts kultūrkapitāla fonds, 2000 EUR Augšdaugavas novada centrālā administrācija.

Slutišķu sādža atrodas Naujenes pagastā, Markovas pilskalna  pakājē un kopā ar Daugavas loku apvidu ir iekļauta UNESCO Latvijas nacionālajā sarakstā, 2016. gadā Slutišķu sādža atzīta par valsts nozīmes aizsargājamu arhitektūras pieminekli (Nr. 8986). Tā pārstāv 18./19.gs. Latgales vecticībnieku apdzīvotībai raksturīgo arhitektūru, iepazīstina ar zemnieku dzīvesveidu un kultūru pēc brīvlaišanas, Latgales vecticībnieku tradīcijām. Daugavas loku apvidum raksturīga savdabīga, vēsturiski izveidojusies dažādu tautu kultūru saplūšana, kas atspoguļojas vietvārdos un sadzīvē. Sādža kā tautas celtniecības piemineklis ir vecticībnieku sabiedrības daļas dzīves veida spilgts raksturotājs, kas šeit uztverams dabiskajā ainavā.

Slutišķi  tika izvēlēti par vecticībnieku apmešanās vietu, jo atradās izolēti no citām apdzīvotām vietām, mežu ieskautā Daugavas krastā. Šāda lokalizācija atbilda vecticībnieku noslēgtas dzīves modelim, kas ļāva caur gadsimtiem nemainīgi saglabāt savas kultūras īpatnības un tradīcijas.

Slutišķu sādžas  pirmsākumi meklējami 1765. gadā un tā  ir viena no retajām vietām Latvijā, kur saglabājusies  19. gadsimta beigu - 20. gadsimta sākuma vecticībnieku dzīvojamo māju apbūve. Tās ir koka ēkas, celtas tradicionālajā kaķētu apaļbaļķu  guļbūves tehnikā, raksturīgajiem divslīpju jumtu veidojumiem,logu apmaļu rotājumiem, slēģiem, ārdurvju vērtnēm, kas liecina par māju īpašnieku estētiskajām prasībām. Senākie saglabājušies ēku paraugi liecina par divtelpu māju - istabas cirtnis un sinces vai divu cirtņu savienošanu ar sincēm. Jaunākās celtas kā vienota būvmasa, kur vizuāli neizdalās to sastāvdaļas. Vairākās mājās ir saglabājušas apkures ierīces – ķieģeļu krāsni, kuru izveides principi attiecināmi uz 19.gs. beigu – 20.gs.sākuma periodu. Kā vienotas apbūves neatņemama sastāvdaļa uztveramas arī saglabātās koka saimniecības ēkas, kas  veido ar dzīvojamo māju divrindu saistījumu un noslēgtu pagalmu.

Šajā vietā – Augšdaugavā  Markovas un Slutišķu ciemos sākās  sabiedriskie procesi, kas  tuvināja   Latvijas neatkarības atjaunošanu.  Redzot, kā tiek forsēta HES būvniecība, izraktas  Augšdaugavas  kapsētas,  žurnālists  D.Īvāns  1986. gada 17. oktobrī laikrakstā   „Literatūra un Māksla” sāka publicēt rakstu „ Par Daugavas likteni domājot”, kas  izraisa plašu rezonansi sabiedrībā un apturēja Daugavpils HES celtniecību. Šie notikumi graujoši  ietekmēja kultūras mantojuma stāvokli Slutišķos, jo vietējie iedzīvotāji  pameta vai sāka nojaukt savus īpašumus, šajā procesā zuda  daudzi nozīmīgi vecticībnieku sadzīves un  tradīciju priekšmeti. Lai mazinātu kultūras mantojumam radītā zaudējuma sekas,  Daugavpils novada pašvaldība pārņēma savā īpašumā divas  Slutišķu sētas  muzeja darbībai.

Dabas parka  “Daugavas loki” izveide, muzeja darbība ir izveidojusi Slutišķus par nozīmīgu  tūrisma objektu. 2019. gadā Dabas parku “Daugavas loki”  apmeklējuši  vairāk  kā 7000 tūristu, savukārt Slutišķu muzeja ekspozīciju  - 2327 apmeklētāji, organizētas  92 ekskursijas.

Augšdaugavas novada pašvaldība  piedāvā atbalsta programmu Valsts aizsargājamo arhitektūras pieminekļu un kultūras mantojuma objektu saglabāšana Augšdaugavas novadā” iedzīvotāji, lai saglabātu savus īpašumus, vēlas saņemt atbalstu no nacionālajām un pašvaldības mantojuma glābšanas  programmām, tomēr līdz šim grūtības sagādājis tas, ka māju īpašniekiem nav pieejami   pamatojumi, nav arī pietiekoši zināšanu  kā vislabākajā veidā saglabāt un atjaunot sava īpašuma kultūrvēsturiskās vērtības, tāpēc Slutišķu sādžas tēlā diemžēl  ieviesušies neatbilstoši mūsdienīgi materiāli, apstādījumi u.c. detaļas, kas  mazina vietas vērtību. 

Daugavpils novada pašvaldība, veicot divu sētu  restaurāciju, pirms tam ir pasūtījusi tām  AMI - īpašuma “Slutiški 2” arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju un kultūrvēsturisko izpēti 2016.g.  veica arhitekts P.Blūms, bet īpašumā “Slutiški 1” 2014.g. izpēti veica arhitekts L.Šmits.  Slutišķu sādžas kopējā  ainavtelpas izpēte un   kultūrvēsturiskā inventarizācija  nav veikta,  bet bija ļoti nepieciešama, jo ļauj apzināt un atklāt sādžas oriģinālās vērtības, kas  vēl pastāv,  arī tās, kas paslēptas zem neatbilstošiem materiāliem vai  aizkrāsotas. Tika apsekoti arhīvu, muzeju  materiāli, un teritorija,  vāktas iedzīvotāju atmiņas, lai iegūtu sādžās senākās apbūves plānu, kas sniegtu plašāku informāciju par  sādžas  sadzīves un saimnieciskās darbības vēsturi, kā arī  radītu iespēju nākotnē  plānot zudušo  ēku  daļu atjaunošanu ģimeņu saimnieciskiem vai tūrisma pakalpojumu mērķiem.

Attīstīta pakalpojumu infrastruktūra deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai novadā