ES LĪDZEKĻUS INVESTĒS DAUGAVPILS NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

Projekta apraksts

Parakstīta vienošanās ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par finansējuma piešķiršanu projektam „Daugavpils novada izglītības iestāžu konkurētspējas uzlabošana un izglītības pakalpojuma pieejamības paaugstināšana” (Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/007), kurš tiks īstenots Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.2.1. aktivitātē „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”. Projekta ietvaros tiks veikti izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanas pasākumi astoņās Daugavpils novada izglītības iestādēs: Biķernieku pamatskolas ēkā, Kalupes pamatskolas ēkā, Medumu pamatskolas ēkā; Lāču pamatskolas ēkā, Salienas vidusskolas ēkā, Vaboles vidusskolas sākumskolas ēkā, Zemgales vidusskolas ēkā un Špoģu vidusskolas ēkā. Projekta galvenais mērķis ir uzlabot izglītības iestāžu infrastruktūru Daugavpils novada teritorijā, paaugstināt fiziskās vides estētisko un funkcionālo kvalitāti, tai skaitā uzlabojot izglītības pakalpojumu kvalitāti, samazināt pašvaldības izdevumus izglītības ēku uzturēšanā. Visās projektā iekļautajās izglītības iestādēs plānoti iekštelpu un inženiersistēmu rekonstrukcijas darbi, daudzās skolās tiks veikti  fasāžu siltināšanas un jumta seguma nomaiņas darbi, dažās skolās tiks rekonstruētas apkures sistēmas un katlu mājas. Gatavojot projektu tika padomāts arī par skolu virtuvju modernizēšanu. Papildus remontdarbiem, daudzu skolu virtuves bloki tiks aprīkoti ar jaunām un modernām stacionārām virtuves iekārtām, kas būtiski uzlabos personāla darba apstākļus un uzlabos skolēnu ēdināšanas nodrošināšanas kvalitāti. Protams, svarīga ir arī skolu apkārtējā vide, kura nodrošina ne tikai estētisko baudījumu, bet arī veido drošu vidi skolēniem. Vairākās skolās. t.i.  Vaboles vidusskolas sākumskolā ,  Kalupes pamatskolā, Lāču pamatskolā un  Špoģu vidusskolā tiks veikti arī dažādi teritoriju labiekārtošanas darbi - bruģakmens seguma celiņu izveide, zālāja ierīkošana, bērnu rotaļu laukumu ierīkošana , žogu izbūve,  u.c. teritorijas labiekārtošanas darbi. Kopējās projekta izmaksas sastāda 4 036 646,62 lati, t. sk. ERAF finansējums - 2 606 304,00 lati (64,57% ) , valsts budžeta dotācija – 121 099,40 lati (3%) un Daugavpils novada domes līdzfinansējums - 1 309 243,22 lati (32,43%). Novada dome, saskaņā ar projekta „Daugavpils novada izglītības iestāžu konkurētspējas uzlabošanu un izglītības pakalpojumu pieejamības paaugstināšana” (Nr. 3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/007) ietvaros izsludinātā atklātā konkursa „Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestāžu renovācija un rekonstrukcija ” (iepirkuma identifikācijas DND Nr. 2013/1/ERAF) rezultātiem,  jau ir parakstījusi pirmos būvdarbu līgumus ar Būvniekiem par izglītības iestāžu rekonstrukcijas darbu uzsākšanu: - Medumu pamatskolas ēkas vienkāršota renovācija - SIA „LAGRON”; - Zemgales vidusskolas ēkas vienkāršota renovācija – SIA „LAGRON” - Kalupes pamatskolas ēkas rekonstrukcija – SIA „RBSSKALS Būvsabiedrība” - Vaboles vidusskolas sākumskolas ēkas renovācija - Pilnsabiedrība „VANPRO un NORDSERVISS”. - Salienas vidusskolas ēkas vienkāršota renovācija – SIA „Defass-D”; Līgumi par Špoģu vidusskolas ēkas vienkāršotu renovāciju, Lāču pamatskolas rekonstrukciju (1.kārta) un Biķernieku pamatskolas ēkas vienkāršotu rekonstrukciju (1.kārta) tiks noslēgti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām un pēc iepirkumu norises pirms pārbaudes veikšanas Sadarbības iestādē Valsts reģionālās attīstības aģentūrā. Projekta realizēšanas termiņš - 2015.gada 15.jūlijs, tomēr lielākajā daļā skolu rekonstrukcijas darbi varētu būt pabeigti līdz 2014.gada beigām. Informāciju sagatavoja: Attīstības nodaļas vadītāja Vita Rūtiņa 654 76831

DAUGAVPILS NOVADS UZSĀK DARBU PIE JAUNA PROJEKTA