DAUGAVPILS NOVADS UZSĀK DARBU PIE JAUNA PROJEKTA

Projekta apraksts

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja J.Jalinska parakstīja Vienošanos ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par finansējuma piešķiršanu projektam „Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcija saimnieciskās darbības attīstības sekmēšanai” (Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/005), kurš tiks īstenots Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.2.1. aktivitātē „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”. Projekta galvenais mērķis ir uzlabot Daugavpils novada ceļu un ielu infrastruktūru, publisko pakalpojumu pieejamības, saimnieciskās darbības attīstības un iedzīvotāju mobilitātes sekmēšanai. Kopējās projekta izmaksas sastāda 1 919 883,77 lati, t. sk. ERAF finansējums – 1 273 417 lati (66,33% ) , valsts budžeta dotācija - 57 596,51 lati (3%) un Daugavpils novada domes līdzfinansējums - 588 870,26 lati (30,67%). Sakārtota ceļu infrastruktūra ir viens no galvenajiem novada teritorijas attīstības pamatelementiem, kas nodrošina teritorijas attīstību. Pašvaldības ceļu tīkla attīstība ietekmē uzņēmējdarbības attīstību un iedzīvotāju mobilitāti, nodrošina pieejamību daudziem publiskajiem pakalpojumiem, kurus iedzīvotāji saņem gan novada teritorijā, gan arī Daugavpilī. Sasniedzamības nodrošināšana, uzlabojot ceļu kvalitāti ir arī svarīgs faktors lauku ciemu attīstībai un lauku teritorijas apdzīvotības saglabāšanai. Projektā iekļauti tie ceļu posmi, kuri ir nozīmīgi saimnieciskās darbības attīstības sekmēšanai novada teritorijā, proti, gar šiem ceļiem ir koncentrēta uzņēmējdarbība (ražotāji, pārstrādātāji, pakalpojumu sniedzēji u.c.) un lielākās zemnieku saimniecības. Kopā projektā iekļauto ceļu/ielu infrastruktūras tuvumā savu saimniecisko darbību veic vairāk kā 40 saimnieciskās darbības veicēji (SIA, IU, IK ; Z/s u.c ), nodrošinot darba vietas vietējiem iedzīvotājiem. Projekta ietvaros novada teritorijā tiks rekonstruēti šādi pašvaldības ceļi un ielas: -Aužguļāni – Rīga – Daugavpils šoseja”( ~0,000 - 0.727km) Līksnas pagasts; -„Dzirnavas - MRS” (0.008-0.580 km) Naujenes pagasts; -„Grāviņi – Višķu tehnikums” (0.000-1.734 km) Višķu pagasts; - Ambeļi – Graiži ( 0.008 – 0.965 km un 1,005 – 1,125 km), kā arī rekonstruēts Graižu tilts; -„Tabore-Sadnieki” ( ~0,000 - 2.138km) Tabores pagasts. - Daugavpils iela (0.000 - 0,222 km), Liepu iela (0.000- 0,115 km) un Alejas šķērsiela (0.000 - 0,173 km) Sventes pagastā; -Ķieģeļu iela (0.003 - 0,615 km) un Strādnieku iela (0.000 - 1,810 km) Kalkūnes pagastā. Kopā pēc projekta realizēšanas jauna asfalta ceļu segums sastādīs 6.28 km un jauns asfalta ielu segums 2.93 km garumā. Gandrīz divus miljonus latu plānots apgūt līdz nākamā gada beigām, kad projektam vajadzētu būt pilnīgi pabeigtam. Informāciju sagatavoja: Attīstības nodaļas vadītāja Vita Rūtiņa 65476831

PROJEKTS "ŠPOĢU VIDUSSKOLAS PIELĀGOŠANA IZGLĪTOJAMAJIEM AR KUSTĪBU TRAUCĒJUMIEM"