ES LĪDZEKĻUS INVESTĒ DAUGAVPILS NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

Projekta apraksts

Turpinās projekta „Daugavpils novada izglītības iestāžu konkurētspējas uzlabošana un izglītības pakalpojumu pieejamības paaugstināšana” (Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/007) realizācija, kurš tiek īstenots darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.6.prioritātes „Policentriska attīstība” ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt Daugavpils novada izglītības iestāžu konkurētspēju, izglītības pakalpojumu un bērniem draudzīgas un drošas vides pieejamību, uzlabojot izglītības iestāžu energoefektivitāti. Projekta  Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/007  kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 5743630,69, no tām ERAF līdzfinansējums EUR 3708436,49, kas sastāda 64,57 % no kopējām attiecināmajām izmaksām;Valsts budžeta dotācija EUR 172308,93, kas sastāda 3,0 % no kopējām attiecināmajām izmaksām un pašvaldības finansējums EUR 1862885,27, kas sastāda 32.43 % no kopējām attiecināmajām izmaksām. Projekts tiek īstenots no 2013.gada 30.augusta līdz 2015.gada 1.jūnijam (gala termiņš). Projekta ietvaros tiks uzlabota 8 izglītības iestāžu infrastruktūra Daugavpils novada teritorijā, paaugstinot skolu fiziskās vides estētisko un funkcionālo kvalitāti, tai skaitā uzlabojot izglītības pakalpojumu kvalitāti, samazinot pašvaldības izdevumus izglītības ēku uzturēšanā nākotnē. Vispārceltnieciskie būvniecības darbi tiek  veikti: 1.Biķernieku pamatskolas ēkā.  (iekštelpu rekonstrukcijas un remonta  darbi , inženierkomunikāciju nomaiņa (elektroinstalācija , apkures sistēma (t.sk.katlu māja), ūdensapgāde un kanalizācija, ventilācijas sistēma (virtuves blokā), ugunsdrošības un apsardzes sistēma, telpu kosmētiskais remonts). 2.Kalupes pamatskolas ēkā (ēkas fasādes un jumta siltināšana un jauna seguma nomaiņa; iekštelpu remonta darbi; inženiersistēmu rekonstrukcija). 3.Medumu pamatskolas ēkā (inženierkomunikāciju nomaiņa (apkures sistēma, elektroinstalācija; ūdensapgāde un kanalizācija; ventilācijas sistēma); iekštelpu renovācija, logu un durvju nomaiņa). 4.Lāču pamatskolas ēkā (jumta siltināšana un seguma nomaiņa , cokola un fasāžu siltināšana un apdare, logu nomaiņa, iekšējo inženiersistēmu rekonstrukcija; daļēji iekštelpu remonta darbi; sporta zāles ierīkošana). 5.Salienas vidusskolas ēkā (bēniņu siltināšana, ēkas fasādes logu nomaiņa, ieejas durvju nomaiņa, skolas fasādes krāsošana, inženierkomunikāciju nomaiņa (apkures sistēma, elektroinstalācija; ūdensapgāde un kanalizācija; ventilācijas sistēma) iekštelpu renovācijas darbi). 6.Vaboles vidusskolas sākumskolas ēkā  (jumta un fasādes siltināšana un jumta seguma nomaiņa; katlu mājas un apkures sistēmu rekonstrukcija, iekštelpu remonta darbi; inženiersistēmu rekonstrukcija). 7. Zemgales vidusskolas ēkā (piebūves jumta siltināšana un seguma ierīkošana, durvju nomaiņa, logu nomaiņa skolas ēkā un darbnīcās; daļējs iekštelpu remonts;  inženierkomunikāciju nomaiņa (ventilācija, elektroinstalācija). 8.Špoģu vidusskolas ēkā  (jumta siltināšana un seguma nomaiņa, cokola un fasāžu siltināšana un apdare; iekštelpu remontdarbi; inženiersistēmu rekonstrukcija). Projekta ietvaros veikta skolu virtuvju  modernizēšana.  Papildus remontdarbiem Špoģu, Kalupes, Biķernieku un Zemgales skolu virtuves bloki aprīkoti ar jaunām un modernām stacionārām virtuves iekārtām, kas būtiski uzlabos personāla darba apstākļus un uzlabos skolēnu ēdināšanas nodrošināšanas kvalitāti. Lāču pamatskolas sporta zāle aprīkota ar jaunām stacionārām sporta iekārtām. Vaboles vidusskolas sākumskolā, Kalupes pamatskolā, Lāču pamatskolā un  Špoģu vidusskolā tiks veikti arī teritoriju labiekārtošanas darbi - bruģakmens seguma celiņu izveide, zālāja ierīkošana, bērnu rotaļu laukumu ierīkošana, žogu izbūve,  u.c.teritorijas labiekārtošanas darbi. Lai nodrošinātu pilnīgu projekta mērķa sasniegšanu, Daugavpils novada dome ņemot aizņēmu Valsts kasē segs papildus izmaksas, kuras nevar iekļaut projekta budžetā, bet šīs izmaksas ir atbalstāmas, jo tieši sasitītas ar projekta darbību īstenošanu. Līdz ar to kopējās projekta plānotās izmaksas uz 8 izglītības iestādēm veido 6 445 551,03 euro. 2014.gadā celtniecības darbi pabeigti Salienas vidusskolā, Medumu pamatskolā, Zemgales vidusskolā, Vaboles vidusskolas sākumskolas ēkā un Lāču pamatskolā. Informāciju sagatavoja: Attīstības nodaļas vadītāja,projekta vadītāja Vita Rūtiņa 65476831

ES LĪDZEKĻUS INVESTĒS DAUGAVPILS NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS