„DIENVIDLATGALES LAUKU PAŠVALDĪBU KAPACITĀTES STIPRINĀŠANA EKONOMISKĀ RAKSTURA PROJEKTU IDENTIFICĒŠANĀ UN IZSTRĀDĒ”

Projekta apraksts

Projekts Nr.1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/022 „Dienvidlatgales lauku pašvaldību kapacitātes stiprināšana ekonomiskā rakstura projektu identificēšanā un izstrādē” 100% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. 1.5.2.2.3. apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu. ESF aktivitāte, kuras ietvaros atbalstīts projekts: Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība"”1.5.2.2.3.apakšaktivitāte „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” Projekta finansējuma saņēmējs: Daugavpils novada dome Projekta partneris: Krāslavas novada dome Projektu administrējošās institūcijas: Valsts kanceleja un Sabiedrības integrācijas fonds Projekta apstiprināšanas datums: 2010.gada 11.maija lēmums Nr.73 Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2010. – 31.03.2011. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: LVL 16 899,37 Publiskā finansējuma apmērs: 100% Projekta vispārējais mērķis: Sekmēt apzinātu, mērķtiecīgu un kvalitatīvu Dienvidlatgales lauku pašvaldību līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības piesaistē lauku teritorijas uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, stiprinot Daugavpils un Krāslavas novadu pašvaldību kapacitāti ekonomiskā rakstura projektu identificēšanā un izstrādē. Projekta tiešais mērķis: Paaugstināt Daugavpils un Krāslavas novadu pašvaldību darbinieku kompetenci aktuālo uzņēmējdarbības vides procesu un attīstības iespēju izpratnē, nodrošinot ar pamatotu un teritoriāli piesaistītu ekonomiskās darbības veicināšanas aktivitāšu kopu, sniedzot zināšanās par inovācijas procesu vadību un ieceru finansiālā izdevīguma vērtēšanu, kā arī attīstot sadarbību ar citiem uzņēmējdarbības vides optimizācijas gaitas spēlētājiem. Projektā plānotajās aktivitātes: 1)      veikt Daugavpils un Krāslavas novadu uzņēmējdarbības vides procesu un attīstības iespēju analīzi ar galamērķi identificēt novadu pašvaldību lomu uzņēmējdarbības vides attīstības procesa gaitas veicināšanā un prioritārās ekonomiskā rakstura projektu idejas; 2)      organizēt seminārus izpētes rezultātu prezentēšanai interesētiem; 3)      organizēt darba seminārus perspektīvo uzņēmējdarbības nozaru attīstības darba grupām ar nolūku pārrunāt problēmu, to risinājumu kopumu un izskatīt pašvaldību iespējas izmantot atbilstošus Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentus; 4)      organizēt apmācības novadu pašvaldības darbiniekiem inovāciju procesu vadībā un investīciju projektu finansiālās efektivitātes novērtēšanas metodes. Plašāka informācija par projektu pieejama: Daugavpils novada domē (Rīgas ielā 2, Daugavpilī): tālr. 654-76882, fakss 654-76810 olga.lukasevica@dnd.lv, vita.rutina@dnd.lv, Krāslavas novada domē (Skolas ielā 7, Krāslavā): tālr.656-81769, inara@kraslava.apollo.lv Gala ziņojums par 2010.gada beigās - 2011.gada sākumā projekta „Dienvidlatgales lauku pašvaldību kapacitātes stiprināšana ekonomiskā rakstura projektu identificēšanā un izstrādē” (Nr.1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/022) ietvaros veikto Daugavpils un Krāslavas novadu uzņēmējdarbības vides procesu un attīstības iespēju analīzi: 100% no projekta finansēja Eiropas Savienība AR Eiropas Sociālā fonda starpniecību. 1.5.2.2.3. apakšaktivitāti administrēja Valsts kanceleja sadarbībā AR Sabiedrības integrācijas fondu.

EIROPAS REĢIONĀLAS ATTĪSTĪBAS FONDA PROJEKTS „ DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS UN UZŅĒMĒJU DALĪBA KONTAKTBIRŽĀ, SEMINĀRĀ UN IZSTĀDĒ PAR TŪRISMA ATTĪSTĪBAS IESPĒJĀM MOLDOVAS ZIEMEĻU REĢIONA DIENU IETVAROS”