Degradētā ēka Randenē atgriežas ekonomiskajā apritē

Projekta apraksts

18.maijā  Daugavpils novada Kalkūnes pagasta Randenes ciemā , Dārza ielā 57 tika nodota ekspluatācijā vieglās rūpniecības ražošanas teritorija ar ēku kopējo platību 998.10 m2.  Minētā teritorija izveidota realizējot 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”, trešā atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās” sadarbības  projektu  Nr. 5.6.2.0/17/I/003  “Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada teritorijās I kārta”.  Līdz ar to Daugavpils novada teritorijā ir nodots pirmais ražošanas objekts, izmantojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu uzņēmējdarbības attīstīšanai. Projekts tapis sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domi, lai, sakārtojot publisko infrastruktūru, tiktu sniegts atbalsts uzņēmējdarbībai un rastos jaunas darba vietas.

Jaunizveidotā ražošanas teritorija ir aprīkota ar uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamajām inženierkomunikācijām – elektroapgādi, siltumapgādi, ūdensapgādi, laukumu ar cieto segumu. Uzbūvētā ražošanas teritorija sastāv no ražošanas, tehniskajām un biroja telpām 652,70 m2 platībā un noliktavas telpām 345,40 m2 platībā.

Šī ražošanas teritorija uzņēmējam turpmākai izmantošanai tiks nodota piemērojot publisko nomas tiesību izsoles kārtību. Informācija par izsoles izsludināšanu un nomas tiesību iegūšanas nosacījumiem tiks publicēta Daugavpils novada domes  mājas lapā ,  informatīvajā ziņojumā Daugavpils novada vēstīs, reģionālajā laikrakstā – Latgales Laiks u.c. medijos.

Viens no galvenajiem nomas tiesību izsoles nosacījumiem, kas būs jāizpilda komersantam, kurš izsoles rezultātā iegūs nomas tiesības uz šo ražošanas teritoriju, paredz, ka līdz 2022.gadam jārada ne mazāk kā 30 jaunas darba vietas un  jānodrošina nefinanšu investīcijas komersanta nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos ne mazāk kā 30 000 tūkst. eiro apmērā.

Daugavpils novada dome izsaka pateicību visiem, kuri piedalījās projekta realizēšanā. Ēkas projektēšanu un autoruzraudzību veica SIA “ARHITEKTA L.ŠMITA DARBNĪCA”, autoruzraugs Laimonis Šmits. Būvuzraudzību veica SIA “REM PRO” atbildīgā būvuzrauga  Aleksandra Vasiļjeva vadībā. Būvniecības darbus veica SIA “Borg”, atbildīgais būvdarbu vadītājs Sergejs Skorodihins, kuri būvobjektā sāka strādāt 2017.gada septembrī, un, atbilstoši termiņiem, darbus pabeidza 2018. gada 18. maijā.

Vita Rūtiņa projekta vadītāja FOTOGALERIJA

RĪTEIROPAS VĒRTĪBAS