Daugavpils novada dome izsolīs uzņēmējiem jaunu ražošanas teritoriju

Projekta apraksts

2020.gada 9.janvārī  Daugavpils novada Sventes pagasta “Puncuļos”, tika nodota ekspluatācijā pārtikas produktu ražošanas teritorija 1.3202 ha platībā, kurā uzbūvēta jauna ražošanas ēka un noliktava ar kopējo telpu platību 933.30 m2 , kā arī teritorijā ir izveidota visa nepieciešamā infrastruktūra.

Minētā ražošanas teritorija izveidota, realizējot 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”, trešās atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās” Sadarbības  projektu  ar Daugavpils pilsētas domi Nr.5.6.2.0/17/I/036 “Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanai”.

Lai izveidotajai pārtikas produktu ražošanas teritorijai piesaistītu komersantu, kurš vēlēsies uzsākt saimniecisko darbību, vai paplašināt jau esošo,  Daugavpils novada dome ir izsludinājusi publisko nomas tiesību izsoli. Komersanti pieteikumus  izsolei var iesniegt līdz 2020.gada 9.aprīlim /ieskaitot/.

Izsole notiks 2020.gada 14.aprīlī pl.11.00 Rīgas ielā 2, Daugavpils, konferenču zālē.

Viens no galvenajiem nomas tiesību izsoles nosacījumiem, kas būs jāizpilda komersantam, paredz, ka līdz 2023. gada 31 decembrim komersantam, uzsākot saimniecisko darbību pārtikas produktu ražošanas teritorijā,  jāizveido ne mazāk kā 12 jaunas darba vietas un jānodrošina investīcijas komersanta nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos ne mazāk kā 300 000 tūkst. eiro apmērā.

Plašāka informācija par nomas objektu un izsoles kārtību, kā arī nepieciešamie dokumenti un veidlapas ir pieejami Daugavpils novada domes mājaslapā www.daugavpilsnovads.lv, sadaļā Pašvaldība pārdod/ iznomāàNomas tiesību izsoles.

Jautājumos par izsoles gaitu var zvanīt - Ilze Ondzule 65476739.

Nomas objektu apskatīties uz vietas var iepriekš vienojoties pa tālr. 65476831, mob. 26478537 ar Attīstības pārvaldes vadītāju Vitu Rūtiņu.

Daugavpils novada teritorijā tiks pārbūvēts vēl viens pašvaldības ceļš uzņēmējdarbības veicināšanai