Daugavpils novada teritorijā tiks pārbūvēts vēl viens pašvaldības ceļš uzņēmējdarbības veicināšanai

Projekta apraksts

2020.gada 27.februārī Daugavpils novada domes deputāti atbalstīja lēmumu papildināt sadarbības projektu ar Daugavpils pilsētas domi Nr. Nr.5.6.2.0/17/I/036 “Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanai”  un iekļaut papildus aktivitātes Nīcgales pagasta degradētās teritorijas revitalizācijai.  Projekta ietvaros tiks veikta  pašvaldības ceļa “Vingri-Purvs”  pārbūve,  tādējādi nodrošinot komersantiem, kuri plāno paplašināt savu saimniecisko darbību atbilstošas kvalitātes publisko infrastruktūru.  Provizoriskās projekta izmaksas varētu  sastādīt ~ 394200,00 eiro t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums nepārsniedzot 335 139,20 eiro. Šobrīd tiek veikta Būvprojekta izstrāde, kā arī vēl jāveic būvdarbu iepirkums, un tad būs zināmas precīzas izmaksas.

Lielākie komersanti, kuriem šī publiskā infrastruktūra ir nepieciešama saimnieciskās darbības veikšanai ir SIA ‘Jaundīķi” un SIA “Laflora”.

SIA “Jaundīķi” veiksmīgi ir realizējusi vairākus ES finansētos projektus, lai modernizētu savu saimniecisko darbību. Galvenais saimnieciskās darbības virziens ir graudaugu,  pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana.

Pašvaldības ceļš “Vingri-Purvs” , kā funkcionālais savienojums nodrošina arī piekļuvi līdz SIA  “Laflora” teritorijai. SIA “Laflora” ir viens no lielākajiem kūdras ieguvējiem un kūdras produktu ražotājiem Latvijā, kas ražo kūdras produktus ar augstu pievienoto vērtību, kuri nepieciešami mežsaimniecības, dārzkopības un dekoratīvo augu un to stādu audzēšanai. Saskaņā ar komersanta iesniegto informāciju, jaunās projekta daļas realizācijai, kas saistās ar kūdras ieguves teritorijas paplašināšanu, plānotās nefinanšu investīcijas (kūdras ieguves vietas sagatavošana, meliorācijas sistēmu un pievedceļu būvniecība, tehnikas iegāde u.c.) ir paredzamas no 800 000 līdz 900 000 tūkst. EUR. Kopš projekta uzsākšanas, uzņēmums Nīcgales purva kūdras ieguves vietas attīstībā jau ir investējis vairāk nekā 250 000 EUR. Darbinieku skaits kūdras ieguves sezonā 2019. gadā sasniedza 62 nodarbinātos, kuri galvenokārt, ir Daugavpils novada iedzīvotāji.

Palielinoties resursa pieejamībai atradnē, tiek prognozēts arī tā ieguves apjoma pieaugums. Tuvākajos 2-3 gados, resursa ieguves apjoms Nīcgales purva atradnē sasniegs  200 tūkst. m³ kūdras gadā. Vienlaikus, kā papildus virziens kūdras substrātu un citu kūdras produktu ražošanai plānotajā ražotnē, tiek vērtēta iespēja jaunu, inovatīvu produktu attīstīšanai un radīšanai, kas saistās ar celtniecībā pielietojamiem materiāliem - siltumizolācijas materiāli, kūdras krāsa, špaktelēšanas masas. Plānotajā kūdras ražotnē tiktu uzstādītas iekārtas, kas paredzētas – kūdras malšanai, sijāšanai, maisīšanai un fasēšanai. Papildus būs nepieciešams veikt kūdras, kūdras produkcijas uzglabāšanas laukumu un boksu izveidošanu. Projekta īstenošanai no iznomātā zemes gabala būtu nepieciešami  3-4 ha liela zemes platība. Par minēto ieceri ir informēti zemes tiesiskie valdītāji – AS „Latvijas valsts meži”, ar lūgumu, izskatīt uzņēmuma ieceres īstenošanas iespējas.

Īstenojot projekta ieceri, papildu esošajām darba vietām, tiktu radītas vismaz 12-15 darba vietas.

Lai nodrošinātu minētās saimnieciskās darbības attīstību, komersants ir griezies Daugavpils novada domē ar lūgumu rast iespēju uzlabot pašvaldības autoceļa Vingri - Purvs (76-3) tehnisko stāvokli, kas savieno ražotnes vietu ar vietējās nozīmes autoceļu Joņupe - Keramzīta rūpnīca - Nīcgale.

Ņemot vērā to, ka SIA Laflora turpmākās attīstības plāni ir ārkārtīgi nozīmīgi novada teritorijas ekonomiskās izaugsmes veicināšanai, jo tiek radītas jaunas darba vietas, novada dome piesaistot ERAF līdzekļus arī veiks pašvaldības ceļa pārbūvi, lai nodrošinātu komersantiem pieejamību saviem īpašumiem un ražošanas objektiem.

Informāciju sagatavoja: Projekta vadītāja V.Rūtiņa, 65476831; 27004422

Kūdras nozares attīstības perspektīvas Nīcgalē