“Līgo Eglainē”

Kultūra

Līgo dienas paražas un rotaļas, konkursi un ticējumi. Pagastā dzīvojošo Jāņu un Līgu godināšana, cienasts, disko zaļumballe ar grupu “Inteligent”

pie Eglaines Kultūras nama

S. Sutiņa-Zutiņa t. 28627831 egl_kult@inbox.lv

21:00

23.06.2022

Jāņu ielīgošana katrā sētā, kur dzīvo Līgas un Jāņi