Zemes nomas tiesību izsole Pilskalnes pagasta “Kaimiņos”

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība rīko zemes vienības nomas tiesību izsoli

Atrašanās vieta“Kaimiņi”, Pilskalnes pagasts, Augšdaugavas novads
Kadastra apzīmējums4480 001 0085
Platība, haDaļa 3.7 ha
Lietošanas mērķisZeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101)
ApgrūtinājumiAizsargājams koks, aizsargjoslas gar autoceļu
Noteiktā nomas maksa, EUR/gadā, bez PVN281.20
Iznomāšanas mērķisLauksaimniecība
Nomas līguma termiņš6 gadi
Tikšanās ar Daini Vuškānu Ilūkstē