Zemes nomas tiesību izsole Pilskalnē (4480 001 0087)

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība rīko neapbūvētas zemes vienības nomas tiesību izsoli

Atrašanās vietaPilskalnes pagasts, Augšdaugavas novads
Kadastra apzīmējums4480 001 0087
Platība, haDaļa 5.76 ha
Lietošanas mērķisZeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101)
ApgrūtinājumiAizsargjoslas gar autoceļu
Noteiktā nomas maksa, EUR/gadā, bez PVN437.76
Iznomāšanas mērķisLauksaimniecība
Nomas līguma termiņš6 gadi
Zemes nomas tiesību izsole Pilskalnes pagasta "Kaimiņos"