Zemes nomas tiesību izsole Biķernieku pagastā

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība rīko neapbūvētas zemes vienības nomas tiesību izsoli

Atrašanās vietaBiķernieku pagasts, Augšdaugavas novads
Kadastra apzīmējums4446 002 0133
Platība, ha3.00
Lietošanas mērķisZeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101)
ApgrūtinājumiAizsargjoslas gar līdz 20kV elektriskajiem tīkliem, meliorācijas aizsargjoslas, pašvaldības autoceļu aizsargjoslas, aizsargjosla ap ģeodēziskā tīkla punktu
Noteiktā nomas maksa, EUR/gadā, bez PVN179.10
Iznomāšanas mērķisLauksaimniecība
Nomas līguma termiņš6 gadi
Kustamās mantas un kokmateriālu mutiskā izsole