Kustamās mantas un kokmateriālu mutiskā izsole

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma normām paziņo par kustamās mantas / kokmateriālu / mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Tiek atsavināti Augšdaugavas novada pašvaldības īpašumā esošie gatavie kokmateriāli, kuru kopējais daudzums sastāda 323,338 m3

Izsoles sākumcena - 25 505, 19 EUR (divdesmit pieci tūkstoši pieci simti pieci euro, deviņpadsmit centi).

Izsoles solis - 100, 00 EUR (viens simts euro un 00 centi).

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% (desmit procenti) no izsolāmās mantas sākumcenas, t. i., 2550, 00 EUR (divi tūkstoši pieci simti piecdesmit euro), un reģistrācijas maksa – 20, 00 EUR (divdesmit euro).

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāieskaita: Augšdaugavas novada pašvaldības administrācija, reģistrācijas Nr.90009117568, Valsts kase, kods TRELLV22, konts LV37TREL9807280440200.

Izsole norisināsies Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas telpās 2023. gada 29. marta plkst. 10.00, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, Konferenču zālē.

Pirkuma maksa - par izsolāmo objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāmaksā pilnā apmērā, ieskaitot Augšdaugavas novada pašvaldības administrācija, reģistrācijas Nr.90009117568, Valsts kase, kods TRELLV22, konts LV37TREL9807280440200, 5 (piecu) dienu laikā kopš izsoles.

Izsolāmā īpašuma apskate ir iepriekš saskaņojama pa tālruni 65476829 vai 29159495, e-pasts – valerijs.laksa@augsdaugavasnovads.lv. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties zemāk. ↓

Izsoles noteikumi

Volejbola turnīra atlases sacensībās Sventē uzvar mājinieki