Vēl ir iespējams saņemt sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus

AKTUĀLI

Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar 19 Latgales reģiona pašvaldībām atgādina par iespēju saņemt sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (turpmāk – FT) un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – GRT) projekta 9.2.2.1./15/I/005 ’’Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” (turpmāk – DI projekts) ietvaros.

Latvijā ir vairāk nekā 24 tūkstoši cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem un vairāk nekā 8000 bērnu, kuriem ir funkcionāli traucējumi. Labklājības ministrija kopā ar Latvijas plānošanas reģioniem un pašvaldībām visā Latvijā īsteno deinstitucionalizācijas projektu, kura ietvaros ar ES fondu finansējuma atbalstu pašvaldības var radīt plašu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu klāstu, lai bērni, kas šobrīd dzīvo ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, var augt ģimeniskā vidē un bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs, var saņemt sociālo aprūpi un rehabilitāciju savā pašvaldībā. Savukārt, pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem, atbilstoši savām iespējām un ar speciālistu atbalstu, var izvēlēties dzīvot patstāvīgi un strādāt sev piemērotu darbu.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar FT

Laika periodā no 2016. gada novembra līdz 2017. gada decembrim DI projekta ietvaros tika veikta individuālo vajadzību izvērtēšana un izstrādāti individuālie atbalsta plāni gandrīz 400 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs, visā Latgales reģionā.

Projekta ietvaros bērni ar FT, kuriem ir veikta individuālo vajadzību izvērtēšana un izstrādāti individuālie sociālās rehabilitācijas plāni, un viņu vecāki (likumiskie pārstāvji vai audžuģimeņu pārstāvji) var saņemt rekomendētos pakalpojumus, vēršoties pašvaldības sociālajā dienestā šādā apmērā:

  • bērni ar FT (līdz 18 gadu vecumam ieskaitot)* – atbalsta plānā rekomendētos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus ne vairāk kā 100 pakalpojuma sniegšanas reizes visa projekta īstenošanas laikā. Tiem bērniem ar FT, kuri jau ir saņēmuši līdzšinējās 40 reizes, pašvaldību sociālais dienests varēs pieņemt jaunu lēmumu par atlikušajām pakalpojuma reizēm, bet tiem bērniem ar FT, kuri sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņem esošā lēmuma ietvaros, pašvaldība var veikt lēmuma grozījumus vai pēc esošā lēmuma darbības laika beigām lemt par jauna lēmuma izdošanu;
  • bērnu ar FT vecāki (likumiskie pārstāvji vai audžuģimeņu pārstāvji)* – psihologa pakalpojumi, rehabilitologa pakalpojumi, fizioterapija, dalība izglītojošās atbalsta grupās. Ja projektā pakalpojumus saņem viens bērns ar FT, tad viņu likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenei ir tiesības saņemt 20 sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas reizes, savukārt, ja projekta ietvaros atbalsts tiek sniegts vairākiem vienas ģimenes bērniem ar FT, tad likumiskajiem pārstāvjiem attiecīgi ir iespēja saņemt vairāk sociālas rehabilitācijas pakalpojumu reizes, proporcionāli reizinot maksimālo pakalpojumu reižu saņemšanas skaitu ar bērnu ar FT skaitu, kuri iesaistīti projektā.

*Ja izvērtētajam bērnam ar funkcionāliem traucējumiem – netiek atkārtoti noteikta invaliditāte vai tā ir sasniegusi 18 gadu vecumu, tai ir tiesības 12 mēnešu laikā pēc kāda no minēto nosacījumu iestāšanās izmantot atbalsta plānā ietvertos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

Papildus sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, bērni ar FT, kuri dzīvo ģimenēs, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuriem izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, līdz astoņpadsmit gadu vecumam ieskaitot var saņemt bez maksas “ATELPAS BRĪŽA” pakalpojumu (līdz 30 diennaktīm gadā) un APRŪPES pakalpojumu (līdz četru gadu vecumam ieskaitot – ne vairāk kā 50 stundas nedēļā; no piecu gadu vecuma līdz astoņpadsmit gadu vecumam  – ne vairāk kā 10 stundas nedēļā). Lai saņemtu “ATELPAS BRĪŽA” vai APRŪPES pakalpojumu, izvērtēšana bērniem nav nepieciešama.

Vairāk informācijas par visiem pieejamajiem pakalpojumiem:

Rekomendētos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bez maksas būs iespējams saņemt līdz DI projekta īstenošanas beigām – 2023. gada 31. decembrim.  Pakalpojumu izmaksas priekšfinansē pašvaldība, kurai pēc tam izmaksas tiks kompensētas no Eiropas Sociālā fonda DI projekta līdzekļiem.

Sabiedrībā balstītie sociālie pakalpojumi pilngadīgām personām ar GRT

DI projekta ietvaros noteiktos sabiedrībā balstītus pakalpojumus ir paredzēts nodrošināt bez maksas divu gadu periodā ikvienai pilngadīgai personai ar garīga rakstura traucējumiem, kura potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (1. vai 2. invaliditātes grupa),  ja tā būs piedalījusies savu individuālo vajadzību izvērtēšanā un tai būs izstrādāts atbalsta plāns ar rekomendācijām konkrētu sabiedrībā balstītu pakalpojumu saņemšanai.

Atbilstoši 2015.gada 16.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.313, šī projekta ietvaros personas ar GRT var saņemt šādus sabiedrībā balstītus pakalpojumus:

  • aprūpe mājās;
  • dienas aprūpes centrs;
  • specializētās darbnīcas;
  • grupu dzīvokļi;
  • īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums;
  • speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts;
  • atbalsta grupas un grupu nodarbības.

Vairāk informācijas par visiem pieejamajiem pakalpojumiem:

Rekomendētos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bez maksas būs iespējams saņemt līdz DI projekta īstenošanas beigām – 2023. gada 31. decembrim.  Pakalpojumu izmaksas priekšfinansē pašvaldība, kurai pēc tam izmaksas tiks kompensētas no Eiropas Sociālā fonda DI projekta līdzekļiem.

SVARĪGI! Informācija par MK noteikumu Nr.313 grozījumiem:

MK 2020. gada 4. jūnija grozījumu noteikumi Nr.357 Aktuālā Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumu Nr. 313 redakcija Sīkāku informāciju par grozījumu pamatojumu grozījumu anotācijā. Avots: LPR

Pabalsts bērna pieskatīšanai arī pagarinātajā brīvlaikā