Veikti grozījumi Saistošajos noteikumos “Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā”

AKTUĀLI

Dotie grozījumi paredz pabalsta palielinājumu Daugavpils novada ģimenēm (personām), kas neatkarīgu apstākļu dēļ nonākuši krīzes situācijā un nevar nodrošināt savas pamatvajadzības un audžuģimenēm, kur saskaņā ar Daugavpils novada Naujenes, Līksnas, Kalkūnes, Višķu, Skrudalienas bāriņtiesas pieņemtajiem lēmumiem par bērna ievietošanu attiecīgā ģimenē un kurai ar bāriņtiesas lēmumu ir piešķirts audžuģimenes statuss un ar kuru ir noslēgts līgums par bērna uzturēšanu. Dotais pabalsta apmērs ir palielināts no 142,29 eiro līdz 200 eiro. Kā arī līdz ar veiktajiem grozījumiem palielināts  pašvaldības ikmēneša pabalsts uzturam audžuģimenē par katru bērnu. Iepriekšējo 145 eiro vietā tagad ģimene par katru bērnu saņems pabalstu 160 eiro apmērā.

Saistošo noteikumu īstenošanai krīzes situācijā nonākušām ģimenēm(personām) 2018. gadā no pašvaldības budžeta papildus nepieciešami 580 eiro, savukārt audžuģimenēm -līdzekļi 6660 eiro apmērā.

Grozīti Saistošie noteikumi “Par vienreizējiem pabalstiem Daugavpils novada pašvaldībā”