Veikti grozījumi saistošajos noteikumos „Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā”

AKTUĀLI

Ar šī gada 16. janvārī spēkā stājās izmaiņas Audžuģimeņu noteikumos, saskaņā ar kuriem Labklājības ministrija norāda, ka pašvaldībām ir pienākums izmaksāt lielāku pabalstu par bērna uzturu, kurš ievietots audžuģimenē, pielīdzinot to divkāršam minimālo uzturlīdzekļu apmēram. Līdz ar to bērnam līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai tas ir 215 eiro, no septiņu līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai - 258 eiro (pie 2018. gada minimālās darba algas - 430 eiro). Valdība piešķirs pašvaldībām mērķdotāciju, lai tās varētu palielināt pabalstus audžuģimenēm par bērnu uzturēšanu.

Līdz ar veiktajām izmaiņām tiek grozīti arī pašvaldības sasitošie noteikumi par sociālo palīdzību Daugavpils novadā. Grozījumi paredz pabalsta palielinājumu Daugavpils novada audžuģimenēm ikmēneša izdevumiem. Pabalsti tiek piešķirti saskaņā ar Daugavpils novada Naujenes, Līksnas, Kalkūnes, Višķu, Skrudalienas bāriņtiesas pieņemtajiem lēmumiem par bērna ievietošanu attiecīgā ģimenē un kurai ar bāriņtiesas lēmumu ir piešķirts audžuģimenes statuss un ar kuru ir noslēgts līgums par bērna uzturēšanu.

Līdz 2017. gada 31. decembrim par viena bērna uzturēšanu, kas tika ievietots audžuģimenē, tika maksāts pabalsts 113,83 eiro apmērā. No 2018. gada 1. janvāra atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu MK noteikumos ir noteikta 171 eiro apmērā, ja ģimenē ievietos viens bērns. Ja audžuģimenē ievietoti divi bērni, tad pabalsta apmērs sastāda 222,30 eiro par katru bērnu, ja trīs un vairāki – 273,60 eiro par katru bērnu. Audžuģimenē drīkst ievietot ne vairāk kā sešus bērnus.

Ir mainījies maksājuma apmērs, ko pašvaldības veic par bērnu uzturēšanu audžuģimenē. Šis maksājums sastāda pabalsta apmēru bērna uzturam, ņemto vērā, ka tas mēnesī nevar būt mazāks par divkāršu MK noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru.

“Tas viss ir atkarīgs no uzturlīdzekļiem, kas līdz pērnā gada 31. decembrim bija 98,90 eiro apmērā bērniem vecumā no 0-7 gadiem, savukārt no 7-18 gadiem – 118,25 eiro. Sākot ar 2018. gadu, uzturlīdzekļu apjoms bērnam no 0-7 gadiem sastādīs 107,50 eiro, savukārt no 7-18 gadiem – 129 eiro. Katrā pašvaldībā līdz šim bija noteikts savs pabalsta apmērs. Daugavpils novadā līdz 2017. gada 31. decembrim pabalsts par bērnu uzturēšanu tika maksāts 145 eiro apmērā. Pēc izmaiņām saistošajos noteikumos pabalsta apmērs pieauga līdz 160 eiro. Uz šo brīdi mums ir jāpāriet uz pabalsta apmēru 215 eiro apmērā bērniem vecumā līdz 7 gadiem un uz 258 eiro bērniem vecumā līdz 18 gadiem. Valsts apmaksā šo 50 % starpību, kas nozīme, ka par bērniem vecumā no 0-7 ģimene saņems 27 eiro un par bērniem vecumā līdz 18 gadiem - 49 eiro, kurus apmaksās valsts. Līdz ar to mainās ikmēneša izdevumu apmērs, kas ir valsts nodrošinājuma pabalsts bērniem bāreņiem un tas sastāda 64,03 eiro, kā arī bērnam invalīdam kopš bērnības, kas atrodas audžuģimenē un kam ir noteikta grupa un izsniegts VDEĀK slēdziens – 106,72 eiro. Mums paliek tāda pati summa tiem bērniem bāreņiem, kas sasnieguši pilngadību sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei un tie ir 249 eiro”, tā visus maksājumus, kas veicami no novada pašvaldības budžeta, apkopoja Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova.

Plānojot 2018. gada budžetu, pirms jaunā gada audžuģimenēs dzīvoja 30 bērni. 16 bērni ir vecumā no 0-7 gadiem un 14 bērni vecumā no 7-18 gadiem. Taču ne visi no tiem dzīvo Daugavpils novada teritorijā, tie dzīvo arī Dagdas, Aizkraukles, Stopiņu un Preiļu novadā. Tas ir atkarīgs no bāriņtiesas lēmuma, kurā audžuģimenē bērni tiks ievietoti. Pašvaldības budžetā bērniem vecumā no 0-7 gadiem būtu nepieciešams 41 000 eiro, savukārt bērniem no 7-18 gadiem - gandrīz 38 000 eiro. Taču, strādājot ar bērnu bioloģiskajām ģimenēm un audžuģimenēm, pagastu sociālie darbinieki sadarbībā ar bāriņtiesām, ir prognozējuši, cik bērnus varētu atgriezt viņu bioloģiskajās ģimenēs un cik bērni vecumā līdz 18 gadiem aizies prom no audžuģimenēm vai izveidos savas ģimenes. Līdz ar to pašvaldības budžetā netiek prasīts palielinājums, bet paliek budžetā ieplānotie līdzekļi.

Tāpat saistošajos noteikumos tiek grozīts vēl viens punkts. Tas skar hemodialīzes pacientus, kuru situācijas tika iepriekš skatītas atsevišķo gadījumu komisijā.

“Nevienam pacientam, kas lūdz palīdzību hemodialīzes gadījumos, līdz šim netika atteikts. “Palīdzība šiem cilvēkiem tik tiešām ir ļoti nepieciešama, it sevišķi laikā, kad ir noticis hemodialīzes process un cilvēks nevar izmantot sabiedrisko transportu. Tādos brīžos viņi meklē citas iespējas, kā šo jautājumu atrisināt. Bieži ir aktuāls jautājums par degvielas iegādi, medikamentiem vai citiem veselības aprūpes pakalpojumiem. Hemodialīzes pacientu skaits ar katru gadu palielinās, uz šo brīdi tie ir 12. Tādēļ ir radusies nepieciešamība pabalstu iekļaut Daugavpils novada saistošajos noteikumos”, tā situāciju vērtē A. Jegorova.

Turpmāk pabalstu hemodialīzes pacienti veselības aprūpes izdevumu segšanai var pieprasīt vienu reizi gadā 100 eiro apmērā (uzreiz vai pa daļām). Pabalsta saņemšanai  hemodialīzes pacientiem veselības aprūpei Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un pamatojums par nepieciešamo hemodialīzi, ko izsniedz ģimenes ārsts vai ārsts speciālists vai izrakstu no ambulatorās kartes.

Šī gada budžetā hemodialīzes pacientiem veselības aprūpes izdevumiem ir ieplānoti 1200 eiro.

Bērniem bāreņiem, kas mācās kādā no izglītības iestādēm un atnes uz Sociālo dienestu izziņu par sekmīgu mācīšanos, kā tas noteikts MK noteikumos, saņem pabalstu ikmēneša izdevumiem 64,03 eiro apmērā katru mēnesi līdz izglītības iestādes beigšanai, savukārt bērns invalīds - 106,72 eiro. Noteikumu 1.5. punkts saskaņā ar grozījumiem tiek papildināts ar 24.4.6. apakšpunktu, kas nosaka, ka pabalsta saņemšanai Sociālajā dienestā iesniedzama invaliditātes apliecība vai Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀK) lēmums.

Maļinovā notiks radoša darbnīca "Gardo pankūku noslēpums"