Veiksmīgi turpinās deinstitucionalizācijas projekts Augšdaugavas novadā

AKTUĀLI

2022. gads no tā sākuma ir pagājis ar mazākām un lielākām uzvarām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” ietvaros, Nr.9.2.2.1./15/I/005 (turpmāk - Projekts).

Augšdaugavas novadā šogad tika izvērtēti 26 bērni ar funkcionāliem traucējumiem un sastādīti individuālie atbalsta plāni, kas deva iespēju īpašo bērnu vecākiem pieteikties sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem bērnu funkcionālā stāvokļa uzlabošanā, atbilstoši atbalsta plānā noteiktajam.

Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenes pārstāvjiem tāpat Projekts piedāvā iespēju saņemt atbalstu, lai fiziski un garīgi uzturētu možu garu, ieguldot visus savus spēkus bērnu audzināšanā, attīstībā, uzmanībā un aprūpē.

Viens no visizmantotākajiem pakalpojumiem bērniem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem ir fizioterapijas nodarbības, tāpat bērni apmeklē kanisterapijas, reitterapijas, smilšu terapijas un multisensora istabas pakalpojumus, bet vecāki vēršas Sociālajā dienestā, lai papildus saņemtu psihologa konsultācijas. Šajā gadā ir izdevies uzsākt sadarbību un nodrošināt konsultācijas/nodarbības pie tādiem speciālistiem kā ergoterapeits, logopēds, audiologopēds, osteopāts, tiek izmantota ABA (Applied Behavior Analysis) terapija, kas īpaši sniedz atbalstu vecākiem, kuri audzina bērnu ar autismu, un uzsākts fizioterapijas pakalpojums baseinā.

Savukārt, bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ar Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinumu ir noteiktas kontrindikācijas  īpašas kopšanas nepieciešamībai, arī tādā gadījumā, ja bērnam Projekta ietvaros nav sastādīts individuālais atbalsta plāns, var pieteikties aprūpes pakalpojumam un īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jeb “atelpas brīža” pakalpojumam Augšdaugavas novada Sociālajā dienestā. Pakalpojuma sniegšanas laikā tiek nodrošināta ne tikai bērna aprūpe un uzraudzība, bet arī psihosociālais un pedagoģiskais atbalsts.

Bērna ar FT darbiņi saņemot “atelpas brīža” pakalpojumu projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” ietvaros

Tāpat šovasar noritēja arī pilngadīgo personu ar garīga rakstura traucējumiem papildizvērtēšana. Projekta ietvaros tika sastādīti personu individuālie atbalsta plāni. Individuālajos atbalsta plānos iekļautas rekomendācijas par atbalstu, kas nepieciešams personas neatkarīgai dzīvei sabiedrībā un personīgo mērķu sasniegšanai. Projekts dod iespēju personām ar garīga rakstura traucējumiem dzīvot sabiedrībā, saņemot atbalstu, un nenokļūt ilgstošās aprūpes iestādēs.

 Jau vairāk kā divu gadu garumā, pilngadīgās personas ar garīga rakstura traucējumiem var saņemt Dienas aprūpes centra pakalpojumu Augšdaugavas novadā, kur tiek nodrošināts atbalsts un iespēja sasniegt savus personiskos mērķus, piemēram, apgūt jaunas iemaņas virtuves vai dārzkopības nodarbībās, filcējot, šujot un adot. Personām ir iespēja paplašināt savu redzes loku piedaloties ekskursijās, Augšdaugavas novada pagastu svētkos, iepazīstot tradīcijas, kuras ievēro gan ģimenēs (dzimšanas dienas, gadskārtas, jubilejas), gan arī valsts svētkus (Baltā galdauta svētki, Latvijas Republikas proklamēšanas diena).

Sociālo darbinieku motivējošais darbs ar klientiem ir ļāvis viņiem kļūt drosmīgākiem noticot sev, ir apgūtas zināšanas, lai nokārtotu velosipēda vadītāja tiesības, pievērsties sev un individuāli nodarboties ar fizioterapeitu, piedzīvot jaunas emocijas saņemot individuālās reitterapijas nodarbības. Izjūtot nepieciešamību saņemt individuālu emocionālo atbalstu personas ar garīga rakstura traucējumiem saņem psihologa konsultācijas un individuālo atbalstu.

Individuālās reitterapijas nodarbības personām ar GRT projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” ietvaros

Bērnu likumisko pārstāvju un pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem veiksmīga sadarbība, rezultāti ir iespējami tikai līdzdarbojoties ar sociālo darbinieku. Tāpēc, bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vecāki un pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem  tiek aicināti vērsties Augšdaugavas novada Sociālajā dienestā, lai saņemtu papildus informāciju par aktivitātēm projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, Nr.9.2.2.1./15/I/005 ietvaros.

Lāču pamatskolas 6. klases skolēnu piedzīvojumi Meža ekspedīcijā