Veic Daugavas ielas pārbūvi Naujenes pagasta Kraujas ciemā

AKTUĀLI

Novada domes deputāti sēdē lēma ņemt aizņēmumu Valsts kasē 70 818,02 eiro apmērā Daugavas ielas km 0,000-0,300 pārbūvei Naujenes pagasta Kraujas ciemā.

Daugavpils novada Naujenes pagasta Kraujas ciemā dzīvo apmēram 900 iedzīvotāji. Daugavas iela, kas šķērso lielāko ciema daļu, ir 0,880 km gara un šīs ielas posms 0,000-0,300 km netika atjaunots jau vairāk kā 40 gadus. Daugavas ielas posms pretī trim daudzdzīvokļu trīsstāvu mājām Nr.28.,30 un 32 ir ļoti slikts. Gājēju ietves ir bez apmalēm, bedrainas, ar izspiedušos armatūru, kas apdraud pārvietošanos pa tām. Ielu braucamās daļas melnais segums vietām neeksistē, izveidojušās dziļas bedres, kurās pēc lietus pastāvīgi uzkrājas ūdens. Gan transporta, gan gājēju pārvietošanās pa Daugavas ielas augstāk norādīto posmu nav droša. Ņemot vērā visu iepriekš minēto, 2015. gadā bija izstrādāts tehniskais projekts “Daugavas ielas km 0,000–0,300 pārbūve c. Krauja, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā”, savukārt 2018. gadā aktualizēts, projektēšanas izmaksas sastādīja 5186,06 eiro.

Daugavas ielas posma pārbūve ir iekļauta Daugavpils novada attīstības programmas Investīciju plānā 2018.-2020. gadam. Izvērtējot nepieciešamās Kraujas ciema Daugavas ielas posma 0,000–0,300 km pārbūves darbu izmaksas, Daugavpils novada dome uzskata par nepieciešamu veikt šos būvdarbus.

2018. gada 13. februārī tika izsludināts iepirkums Daugavas ielas km 0,000–0,300 pārbūve c. Krauja, Naujenes pagastā, Daugavpils novada (iepirkuma identifikācijas Nr. NPP 2018/2). Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem, būvdarbu izmaksas ir 89 236,53 eiro, būvuzraudzības izmaksas, pamatojoties uz veikto tirgus izpēti, sastāda 3932,50 eiro un autoruzraudzība – 892 eiro. Kopējās Kraujas ciema Daugavas ielas posma pārbūves izmaksas ir 99 247,09 eiro. Būvdarbi tiks veikti vienā kārtā un pabeigti līdz 2018. gada 31. augustam.

Pēc Latgales plānošanas reģiona mājas lapā ievietotās informācijas, šogad turpināsies būvniecības darbi arī uz autoceļa Stropi – Krauja (P65) posmā no Kraujas ciema sākuma līdz krustojumam ar valsts galveno autoceļu Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas rob. (Patarnieki) (A6). Pusei no šī 2,3 km posma tiks veikta pilna segas pārbūve, ieskaitot drenējošās kārtas, šķembu pamata nesošās kārtas būvniecību un asfaltēšanu, bet otrai pusei veikta segas pastiprināšana ar reciklēto materiālu. Šogad vēl jāuzklāj asfalta virskārta, jāsakārto ūdens atvade, kā arī jāizbūvē apgaismojums un gājēju ceļš. Šī projekta ietvaros šogad plānots izbūvēt arī rotācijas apli krustojumā ar Daugavpils šoseju. Darbus veic SIA “Binders” un projekta izmaksas ir 2,46 milj. eiro (ar PVN).

Novada domes sēde