Valsts atbalsts par katru bērnu – 500 eiro. Kam un kad to izmaksās?

AKTUĀLI

Covid-19 infekcijas izplatības negatīvo seku un spriedzes mazināšanai valsts izmaksās vienreizēju atbalsta maksājumu – 500 eiro par katru bērnu – vienam no vecākiem vai personai, kura bērnu audzina. Šo atbalstu izmaksās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra līdz šīgada 31. martam, atsevišķos gadījumos nedaudz vēlāk, jo 500 eiro maksājums paredzēts arī par mazuļiem, kuri vēl tikai piedzims, – līdz 6. aprīlim, pašreiz valstī noteiktās ārkārtējās situācijas beigām. Iesniegums pabalsta saņemšanai nebūs vajadzīgs. Šajā skaidrojumā arī par to, kā rīkoties, ja vecākiem līdz šim bijis strīds par valsts atbalsta bērnu audzināšanai saņemšanu, bet mazā apmēra dēļ jautājums nav ticis sakārtots.

ĪSUMĀ
  • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra vienreizēju 500 eiro atbalstu izmaksās par katru bērnu, pamatojoties uz likumā noteiktajiem kritērijiem, kas ir par bērnu izmaksājamie pabalsti: bērna kopšanas pabalsts līdz bērna viena gada vecumam; ģimenes valsts pabalsts; piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti.
  • Atbalsta saņemšanai iesniegums nav nepieciešams. 500 eiro par katru bērnu VSAA ieskaitīs automātiski kredītiestādes vai PNS kontā, kurā persona saņem ikmēneša pabalstu.
  • Ja vecākiem rodas domstarpības par pašreizējo pabalstu saņemšanu, jo pamats tam ir 500 eiro atbalsta maksājums, līdz 1. martam jāvēršas bāriņtiesā. Labāk tomēr, ja vecāki prātīgi vienotos gan par pabalstiem, gan līdz ar to arī par 500 eiro vienreizējo atbalsta maksājumu.

Vienreizēju maksājumu par katru bērnu paredz “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma grozījumi, kuri stājas spēkā trešdien, 24. februārī.

Likums noteic atbalsta summu – 500 eiro –, kā arī to, kam un kad to izmaksās.

Grozījumus gatavojot, ir aprēķināts, ka 500 eiro izmaksās par 364 097 bērniem. Bērni saskaitīti, par kritēriju izvēloties vairākus pabalstus, ko saņem vecāki, aizbildņi, audžuģimenes un personas, kuras saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likumu saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi. Tātad ir ņemtas vērā valstī jau paredzētās tiesības uz valsts atbalstu (regulāriem pabalstiem) bērna audzināšanā līdz noteiktam vecumam. Tāds ir siets, lai zinātu, konkrēti par kuriem bērniem izmaksās 500 eiro.

Izmaksās līdz marta beigām

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) vienreizēju 500 eiro atbalstu par katru bērnu izmaksās līdz 31. martam personām, kuras laika posmā no 2021. gada 1. marta līdz 6. aprīlim saņem vienu no šiem VSAA piešķirtajiem pabalstiem:

  • bērna kopšanas pabalstu par bērnu līdz viena gada vecumam;
  • ģimenes valsts pabalstu;
  • piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti.

Atbalsta saņemšanai iesniegums nav nepieciešams. 500 eiro par katru bērnu VSAA ieskaitīs automātiski kredītiestādes vai PNS kontā, kurā persona saņem ikmēneša attiecīgo pabalstu.

VSAA papildus vērš uzmanību, ka atbalsta maksājumi netiks izmaksāti vienlaikus ar ikmēneša pabalstu, – 500 eiro izmaksa paredzēta marta beigās.

Par katru bērnu VSAA veiks atsevišķu maksājumu, tāpēc arī saņemšanas datumi par katru bērnu var atšķirties.

Atsevišķos gadījumos izmaksās vēlāk

Cits 500 eiro izmaksas termiņš likumā noteikts personām, kurām rodas tiesības uz atbalstu no 2021. gada 1. marta līdz ārkārtējās situācijas beigām, kas šobrīd ir noteikta līdz 6. aprīlim. Šādā gadījumā VSAA 500 eiro izmaksās:

  • 30 dienu laikā pēc bērna kopšanas pabalsta vai ģimenes valsts pabalsta piešķiršanas, ja periodā no 2021. gada 1. marta līdz 6. aprīlim personai piešķirts maternitātes pabalsts un bērns piedzims līdz 6. aprīlim.

VSAA piemērs. Sievietei piešķirts maternitātes pabalsts no 2021. gada 15. februāra līdz 2021. gada 12. aprīlim. Bērns piedzimis 2021. gada 15. februārī. Viņai ir tiesības saņemt 500 eiro atbalstu, jo bērns piedzimis līdz ārkārtējās situācijas beigu datumam 6. aprīlim un laikā no 1. marta līdz 6. aprīlim sieviete ir saņēmusi maternitātes pabalstu. Beidzoties maternitātes pabalsta izmaksai, no 13. aprīļa tiks piešķirts bērna kopšanas pabalsts. Piešķirot bērna kopšanas pabalstu, VSAA piešķirs un izmaksās arī 500 eiro atbalstu.

  • Pabalsts tiks izmaksāts 30 dienu laikā pēc bērna kopšanas pabalsta vai ģimenes valsts pabalsta piešķiršanas, ja tiesības uz tiem ir periodā no 2021. gada 1. marta līdz 6. aprīlim, bet pabalsti pieprasīti un piešķirti pēc 1. marta.

VSAA piemērs. Personai tiesības uz bērna kopšanas pabalstu ir no 3. marta, bet persona šo pabalstu VSAA pieprasījusi 5. maijā. Piešķirot bērna kopšanas pabalstu, VSAA piešķirs arī 500 eiro atbalstu par bērnu.

Ja aizmirsts pieprasīt pabalstus

Ne visi vecāki ir izmantojuši savas tiesības pieprasīt pabalstus, kuru saņēmējiem izmaksās 500 eiro atbalstu. Piemēram, ģimenes valsts pabalstu par 2900 bērniem nav pieprasījuši vecāki, kuriem uz šo pabalstu ir tiesības, norādīts likuma grozījumu anotācijā.

VSAA preses sekretāre Iveta Daine informē: arī personas, kuras līdz šim nav izmantojušas savas tiesības uz pabalstiem, varēs saņemt 500 eiro atbalsta maksājumu, ja pieprasīs pabalstus. Piemēram, cilvēks līdz šim nav pieprasījis piešķirt ģimenes valsts pabalstu, jo tādu naudiņu – 11,38 eiro mēnesī – nav uzskatījis par nozīmīgu, bet varbūt kāds arī aizmirsis pabalstu pieprasīt.

Lai VSAA izmaksātu atbalstu personām, kurām:

  • ir tiesības saņemt bērna kopšanas pabalstu, ģimenes valsts pabalstu vai piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti, bet kuras nav to līdz šim pieprasījušas,
  • ir piešķirts bērna kopšanas pabalsts, ģimenes valsts pabalsts vai piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti, bet kuras to nesaņem, jo mainīts kredītiestādes konts un jaunais konts nav paziņots VSAA,

jāiesniedz VSAA iesniegums. Ja pieprasījumu VSAA saņems līdz 1. martam, tad VSAA arī 500 eiro vienreizējo pabalstu par bērnu izmaksās līdz 31. martam.

Ja iesniegums pabalstu pieprasīšanai tiks iesniegts vēlāk, tad 500 eiro atbalstu VSAA izmaksās 30 dienu laikā pēc bērna kopšanas pabalsta vai ģimenes valsts pabalsta piešķiršanas.

Visērtāk iesniegumus iesniegt ir elektroniski portālā latvija.lvSaites uz pabalstu iesniegumiem, norādes un paskaidrojumi pieejami VSAA tīmekļa vietnē pieejamajā e-pakalpojumā  Informācija par Covid-19 krīzes atbalstu ģimenēm 500 eiro apmērā par katru bērnu”.

Ja vecākiem strīds, tad pabalsta saņēmēju var mainīt bāriņtiesa

Kā likumā noteikts, 500 eiro atbalstu par bērnu piešķirs, ja tiek saņemts/piešķirts kāds no regulārajiem valsts maksājumiem (bērna kopšanas pabalsts par bērnu līdz viena gada vecumam, ģimenes valsts pabalsts, piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti).

Labklājības ministrija norādījusi, ka šī finansiālā atbalsta piešķiršana cilvēkiem ir radījusi jautājumus arī par strīda situācijām. Skaidro LM Bērnu un ģimenes politikas departamenta direktore Zita Mustermane: “Bāriņtiesu  likumā noteikts, ka bāriņtiesa, aizstāvot bērna personiskās intereses attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām, lemj par valsts sociālo pabalstu izmaksu pārtraukšanu personai, kura bērnu neaudzina, un izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu. Tādējādi gadījumos, kad vecākiem rodas domstarpības par minēto pabalstu izmaksu otram vecākam, bāriņtiesa pieņem lēmumu par pabalsta izmaksas pārtraukšanu vecākam, kurš bērnu neaudzina.

VSAA neizšķir vecāku strīdus un nav tiesīga pārtraukt jau piešķirtā pabalsta izmaksu, pamatojoties tikai un vienīgi uz otra vecāka iesniegumu. VSAA pārtrauc izmaksāt pabalstu, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu par izmaksas pārtraukšanu vienam vecākam un izmaksu personai, kas faktiski audzina bērnu vai otra vecāka labprātīga atteikšanās no turpmākās pabalsta saņemšanas.

Ja vecākiem ir domstarpības par kāda iepriekšminētā pabalsta izmaksu otram vecākam, aicinām personas līdz 2021. gada 1. martam vērsties savas administratīvās teritorijas bāriņtiesā ar iesniegumu par pabalsta izmaksu viņam.

Līdz 2021. gada 1. martam saņemot iesniegumu no personas ar lūgumu par kāda pabalsta izmaksas maiņu un piešķiršanu personai, kura faktiski audzina bērnu, bāriņtiesa nekavējoties par to informēs VSAA, un VSAA uz minētā iesnieguma pamata būs tiesīga apturēt jau piešķirtā pabalsta, kā arī vienreizējā atbalsta izmaksu līdz brīdim, kamēr bāriņtiesa pieņems lēmumu, kurš vecāks ir bērna faktiskais audzinātājs un ir tiesīgs turpmāk saņemt pabalstus par bērnu.

Pēc minētā iesnieguma saņemšanas bāriņtiesa uzsāks administratīvo lietu un atbilstoši bērna labākajām interesēm izvērtēs, kuram vecākam turpmāk būs tiesības saņemt kādu no iepriekšminētajiem pabalstiem, tostarp vienreizējo atbalstu par bērnu. Ja personas iesniegums par pabalsta izmaksas maiņu tiks saņemts pēc 2021. gada 1. marta, tad bāriņtiesa ziņas par administratīvās lietas ierosināšanu nesniegs VSAA un vienreizējo atbalstu saņems vecāks, kuram šobrīd ir tiesības uz kādu no minētajiem pabalstiem.”

Vecāki var vienoties labprātīgi

Kā domstarpību situācijās praksē tiek mainīti pabalstu adresāti, vai par pabalstiem bieži tiek saņemti bāriņtiesu lēmumi, un, visbeidzot, vai šādi strīdi var aizkavēt atbalsta saņemšanu? Atbildēt uz šiem jautājumiem LV portāls lūdza pabalstu izmaksātājam, VSAA.

VSAA Pabalstu metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Aiva Zīrāka skaidro, ka vispārējā kārtībā vecāki labprātīgi vienojas, kurš turpmāk saņems pabalstus par bērnu, jo gan bērna kopšanas pabalstu, gan ģimenes valsts pabalstu, tāpat arī piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti var saņemt viens vecāks. Tādos gadījumos vecāks, kurš saņem pabalstus, atsakās no turpmākās pabalsta saņemšanas un tos pieprasa otrs vecāks.

Ja vecāki nevar vienoties, tad viņiem jāvēršas bāriņtiesā un jālūdz noteikt, kurš vecāks bērnu faktiski audzina un kopj un ir tiesīgs saņemt pabalstus. VSAA šāda veida lēmumus no bāriņtiesām ir saņēmusi arī iepriekš. VSAA, saņemot bāriņtiesas lēmumu par pabalsta saņēmēju maiņu, to izpilda, proti, pārtrauc piešķirto pabalstu vecākam, kuram tas ir piešķirts, un piešķir vecākam, kuru bāriņtiesa atzinusi par pabalsta saņēmēju, proti, vecākam, kurš bērnu faktiski audzina.

VSAA 500 eiro atbalstu par bērnu piešķirs vecākam, kuram laika posmā no 2021. gada 1. marta līdz 6. aprīlim ir piešķirts bērna kopšanas pabalsts, ģimenes valsts pabalsts vai piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti.

VSAA ņems vērā bāriņtiesas sniegto informāciju un līdz bāriņtiesas lēmuma pieņemšanas brīdim neizmaksās pabalstus par bērnu, tostarp arī atbalstu 500 eiro apmērā.

VSAA vērš uzmanību, ka pabalstu izmaksa ir saistīta ar tehnoloģisku procesu un tas nebūt nenotiek dienā, kad pabalsts tiek ieskaitīts saņēmēja kontā. Dažas darbības tiek veiktas iepriekš, un pēdējā brīdī nomainīt pabalsta saņēmēju nemaz nav iespējams. Tādēļ arī vecāki tiek aicināti sakārtot lietas laikus un neatlikt līdz mirklim, kad mainīt neko nevarēs (kad 500 eiro atbalsts jau būs izmaksāts).Vislabprātāk VSAA aicinātu vecākus vienoties labprātīgi un darīt to bērna interesēs, neiesaistot bāriņtiesu. Tādā gadījumā, kā jau minējām, viens vecāks VSAA iesniedz iesniegumu, ka atsakās no turpmākās pabalsta saņemšanas, bet otrs to pieprasa.

Ja cilvēks vēlas noskaidrot, vai ir pabalsta saņēmējs, viņš portālā latvija.lv var izmantot e-pakalpojumu “Informācija par piešķirtajiem VSAA pakalpojumiem”.

Ja vecākam, kuram ir tiesības saņemt valsts atbalstu, ir izveidojušās parādsaistības, var noderēt informācija “Lai gaidītais valsts atbalsts ģimenēm netiktu novirzīts parādsaistību dzēšanai”.

Avots: LVportals.lv

Centrā “Skrudaliena” nodrošināta vides pieejamība dienas aprūpes centra izveidei