Uzņemšana Naujenes Mūzikas un mākslas skolā

AKTUĀLI

Naujenes Mūzikas un mākslas skolā 2024./2025. mācību gadā varēsapgūt šādas programmas:

  • taustiņinstrumentu spēle: akordeona spēle, klavierspēle;
  • pūšaminstrumentu spēle: klarnetes spēle, saksofona spēle, trompetes spēle, eifonija spēle, trombona spēle;
  • stīgu instrumentu spēle: vijoļspēle, kontrabasa spēle;
  • vizuāli plastiskā māksla.

Uzņemam audzēkņus no 7 gadu vecuma.

Iesniedzamie dokumenti:

  • skolas direktoram adresēts iesniegums, kuru var iesniegt arī elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot to uz skolas e-pastu: nmms@inbox.lv;
  • dzimšanas apliecības kopija;
  • ārsta izziņa par bērna veselības stāvokli (veidlapa Nr.027/U).

Papildus informācija pa tālruni 654 50287, vai skolas e-pastu: nmms@inbox.lv

Špoģu jauno mūziķu panākumi Daugavpilī