Uzaicinājums pieteikties dalībai jaunajās upju baseinu apgabalu konsultatīvajās padomēs

AKTUĀLI

2022. gada aprīlī tika apstiprināti Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāni 2022.─2027. gadam (turpmāk – Plāni; elektroniski pieejami šeit). Plāni raksturo lielāko upju un ezeru, arī pazemes un jūras piekrastes ūdeņu stāvokli, norāda būtiskākās problēmas, piedāvā rīcības to risināšanai. Tie ir galvenie plānošanas dokumenti ūdeņu aizsardzības un apsaimniekošanas jomā. Ar jaunā cikla Plānu apstiprināšanu noslēdzas iepriekšējā cikla upju baseinu apgabalu konsultatīvo padomju darbs un notiks jaunu Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu apgabalu konsultatīvo padomju izveidošana uz nākamajiem sešiem gadiem.

Aicinām pieteikties nodibinājumus un biedrības, kas darbojas vides aizsardzības jomā vai pārstāv ūdens resursu lietotāju vai apsaimniekotāju, vai arī zemes vai ūdeņu īpašnieku intereses, un vēlētos darboties kādā no padomēm.  Iesniegumu par nodibinājuma vai biedrības pārstāvja interesi darboties kādā no padomēm aicinām līdz 2022. gada 21. oktobrim sūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamentam uz pasts@varam.gov.lv un laura.jukame@varam.gov.lv. Iesniegumā lūdzam norādīt nodibinājuma vai biedrības un tās pārstāvja kontaktinformāciju, kā arī upju baseinu apgabalu (Gaujas, Lielupes, Daugavas vai Ventas), kura padomē biedrības vai nodibinājuma pārstāvis vēlētos darboties. Iesniegumam jāpievieno biedrības vai nodibinājuma reģistrācijas apliecības un statūtu kopija.

Upju baseinu apgabala konsultatīvā padome (turpmāk – padome) ir koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir saskaņot valsts iestāžu, pašvaldību, nevalstisko organizāciju, kā arī uzņēmēju un citu grupu intereses jautājumos, kas saistīti ar vides kvalitātes mērķu sasniegšanu attiecīgajā upju baseinu apgabalā. Padomju galvenais uzdevums ir sniegt ieteikumus atbildīgajām iestādēm, lai nodrošinātu upju baseinu apsaimniekošanas plānu sekmīgu izstrādi un ieviešanu. Padomes sastāvu un uzdevumus nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.681 „Upju baseinu apgabala konsultatīvās padomes nolikums”. Tie pieejami šeit.  Padomes sastāvā ir ne vairāk kā 18 locekļu, no tiem seši ir biedrību un nodibinājumu pārstāvji, kurus reizi sešos gados no sava vidus izvirza nevalstiskās organizācijas.

Ja par darbību kādā upju baseinu apgabala konsultatīvajā padomē interesi izrādīs vairāk nekā seši nodibinājumi vai biedrības, padomes sastāvā iekļaujamie pārstāvji tiks izvēlēti īpaši organizētā sanāksmē, par kuru visi interesenti tiks informēti atsevišķi.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Vides aizsardzības departamenta Ūdens resursu nodaļas projekta koordinatori Lauru Jukāmi-Ķerus pa tālruni: 67026589 vai e-pastu: laura.jukame@varam.gov.lv.

Līksnas katoļu draudze atzīmē 110 pastāvēšanas jubileju