Traktora un mucas izsole

Izsoles

Kalupes pagasta pārvalde mutiskā izsolē ar augšupejošu soli  pārdod kustamo mantu:

  • traktors T–150K  reģ. nr.T6304LC
  • muca HTS 100.27, reģ.nr. P3938LT,

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt arī Kalupes pagasta pārvaldē  darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst.16.00. Pieteikumu reģistrācijas vieta un laiks: Ezeru ielā 6, Kalupe, Daugavpils novads, līdz 2017.gada 21. novembrim, plkst. 10.00.

Reģistrācijas laiks – darba dienās no plkst 9.00 līdz plkst. 16.00

Izsole notiks: 2017.gada 28. novembrī plkst.10.00 Kalupes pagasta pārvaldes ēkas 1.stāvā, Ezeru ielā 6, Kalupe, Daugavpils novads.

Izsolāmās mantas nosacītā cena:

  • traktors T–150K  reģ. nr.T6304LC, nosacītā cena ir 2200.00 EUR
  • muca HTS 100.27, reģ.nr. P3938LT, nosacītā cena ir 2400.00 EUR

Izsoles solis: EUR 100,00.

Nodrošinājuma nauda: 10% no kustamās mantas nosacītās cenas, t.i.

  • traktors T–150K  reģ. nr.T6304LC , 220.00 EUR
  • muca HTS 100.27, reģ. nr. P3938LT, 240.00 EUR

kas jāieskaita Kalupes pagasta pārvaldes kontā Nr. LV06TREL9812131002000, Valsts kase, TRELLV22.

Reģistrācijas nauda: EUR 10,00, kas jāieskaita Kalupes pagasta pārvaldes  kontā Nr. LV06TREL9812131002000, Valsts kase, TRELLV22.

Maksa par nosolīto objektu jāsamaksā 10 dienu laikā no izsoles dienas ar pārskaitījumu Kalupes pagasta pārvaldes kontā.

 

Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils – Ilūkstes novadu komitejas 18. pārvēlēšanas konference