Traktora JUMZ 6KL izsole Skrudalienas pagastā

Izsoles

Skrudalienas pagasta pārvalde mutiskā izsolē ar augšupejošu soli  pārdod kustamo mantu – traktoru JUMZ 6KL, valsts reģistrācijas numurs T5603LA, kas atrodas Silenes ciemā, Skrudalienas pagasta, Daugavpils novadā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Daugavpils novada domes interneta vietnē https://www.daugavpilsnovads.lv/, un   Skrudalienas pagasta pārvaldes interneta vietnē  www.skrudaliena.lv . Traktoru  var apskatīt Skrudalienas pagasta Silenes ciemā, darba dienās, iepriekš piesakoties pa tālruni 29126041.

Pieteikumu reģistrācijas vieta un laiks: Skaista iela 9, Silene, Daugavpils novads, līdz 2021.gada 1.aprīlim  plkst.11.00.

Reģistrācijas laiks – darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.30.

Izsolāmās mantas nosacītā cena: EUR 2300.00, izsoles solis EUR 50.00.

Nodrošinājuma nauda: 10% no kustamās mantas nosacītās cenas, t.i., EUR 230.00, kas jāieskaita vienā no sekojošiem Skrudalienas pagasta pārvaldes kontiem: Valsts kasē, Kods TRELLV22, konts Nr. LV91TREL9812139002000; AS „SWEDBANK”, HABALV22, konts Nr.LV84HABA0551028213962, AS ”SEB banka”, UNLALV2, konts Nr.LV10UNLA0005011130720.

Reģistrācijas maksa: EUR 10,00, kas jāieskaita vienā no sekojošiem Skrudalienas pagasta pārvaldes  kontiem:  Valsts kasē, Kods TRELLV22, konts Nr. LV91TREL9812139002000; AS „SWEDBANK”, HABALV22, konts Nr.LV84HABA0551028213962, AS ”SEB banka”, UNLALV2, konts Nr.LV10UNLA0005011130720.

Mutiskā izsolē ar augšupejošu EUR 50.00 soli notiks:

2021.gada 7.aprīlī  plkst.11.00 Skrudalienas pagasta pārvaldes ēkas 1.stāvā, Skaista ielā 9, Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads.

Maksa par nosolīto objektu jāsamaksā 5 darba dienu laikā no izsoles dienas ar pārskaitījumu Skrudalienas pagasta pārvaldes kontā vai iemaksājot atlikušo naudas summu pārvaldes kasē.

Izsoles noteikumi

Rolands Kļavinskis ieguvis uzvarētāja diplomu mūzikas jauno izpildītāju konkursā