Tiks paaugstināta Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” ēkas energoefektivitāte

AKTUĀLI

Novada domes sēdē tika pieņemts lēmums par aizņēmumu būvprojekta „Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” izstrādei. Aizņēmumu Valsts kasē EUR 26015,00 apmērā paredzēts ņemt šogad.

Projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldību izdevumu samazināšanos par siltumapgādi un veicot ieguldījumus Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzi” ēkā atbilstoši Daugavpils novada pašvaldību attīstības programmā noteiktajām prioritātēm.

Vasara Skrudalienā paiet radošajās darbnīcās